خانه :: اساتید :: اخبار
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید


حوزه ریاست دانشگاه
مدیر حوزه ریاستاحمدی - اصغر2318
مسئول دفتر ریاستاسکندری - علی2331
آبدارخانه رياستتاران - 2696
روابط عمومي
   مدیر روابط عمومیسپهری - علی 2440
   واحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارصیدی - محمدرضا2210
   کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیاشتری - الهه2442
   دفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریعباسی - قربان 2238
   واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتاسلامی - علی2238
   فكس اداره روابط عمومی - 3071
   مرکز ارتباطات مردمی - 4220
   مرکز ارتباطات مردمی - 4221
   مرکز ارتباطات مردمی - 4222
   مرکز ارتباطات مردمی - 4223
اداره همکاریهای علمی بین ‏المللی
   مدیر گروه همکاریهای بین المللیکرمی دهکردی - اسماعیل2593
   کارشناسمزین - سهیلا2546
   کارشناسقصابی - مهتاب2790
مدیریت حراست دانشگاه زنجان
   رئیس اداره حراستقاسمی - محمد 2371
   دفتر حراستبیات - مجید2371
   کارشناس واحد برادرانعلوی منفرد - منصور2547
   کارشناس واحد خواهرانشهامی - سارا2608
   کارشناس صدور کارتسلیمانی - محمد2620
   مسئول دبیرخانهرستملو - مرتضی2419
   انتظامات
      مسئول انتظاماتباقری - جعفر2231
      مرکز پیام - 2271
      مرکز پیام - 2666
      انتظامات درب ورودی - 4425
      انتظامات درب ورودي - 4426
      انتظامات دانشکده مهندسی - 2320
      انتظامات دانشکده علوم - 2359
      انتظامات دانشکده علوم انسانی - 4324
      انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی - 2221
      انتظامات خوابگاه خواهران - 2860
      انتظامات خوابگاه خواهران - 2716
      انتظامات خوابگاه برادران - 2559
      انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد - 2514
      انتظامات کارگاه - 4446
گزینش کارکنان
   مدیر هسته گزینشمعینی - علیرضا2757
   مسئول امور دفتری هسته گزینشلازمی - سهیلا2400
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
   دفتر ادارهمنتخبی - محمد2232
انجمن حامیان دانشگاه زنجان
   دفتر انجمن حامیانسلامت - عباس2403
مرکز رشد واحدهای فناوری
   مدیر مرکز رشد صبا - جلال2676
   کارشناس مرکز رشد نجفلو - اکرم نجفلو2750
   عامل مالی مرکز رشد محمدی - لیلا2592
   مسئول دفتر و دبیرخانه حیدر اوغلی - رویا2750
رصدخانه
   مسول رصدخانهصفری - حسین2264
   کارشناس رصدخانهحسنی - محمود4184
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
   مسئول نهادقهرمانی - علی2455
   معاون نهادجاهدی - علی2854
   مدیر اجراییبهنام - صمد2344
   مسئول واحد خواهرانموسوی - فائزه سادات2746
   مدیر حوزه علوم اسلامیاحمدی - سعید4276
   کارشناس کانون هاخانمحمدی - حبیبه2746
   کارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیوفا - اعظم2856
   مسئول مسجدمحمدی - حسین2475