خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مدیریت امور حقوقی و قراردادها    
مدیر امور حقوقی و قراردادها
اسلامی - داود       
2294
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
خدیو - محمود       
2225
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
اسماعیلی نژاد - پیمان       
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
قاسمی - مشهود       
2747