خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیولیربیعی3305
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي و آب)سید علی قوامی2268
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)لیلاباقری4535
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مسئول امور عموميامامعلیرضایی2424
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریعلیسرابی2382
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیقهرمانبیات4544
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات4546
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)لعیاحق گویی2398
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم دامی2241
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم باغبانی4547
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم و مهندسی آب2388
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه خاکشناسی2338
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانیزهرا شفیعی4554
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مدیر مزرعهامانلو4387
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعهکمالصحرارو4388
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس دام4386
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گاوداری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / منشی مهندسی آبسید هاتفحسنی4267
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه خاکشناسیامامعلیرضایی2424
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم دامی2204
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانهصفرعلیشامی2381
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیفريدهتاران2275
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2652
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه هیدرولیکسید هاتفحسنی2394
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیسیامک نوری2265
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیعلیاسکندری0
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه کنه شناسیحسن رحمانی0
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / سایت ترویجکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتاتفرهادمکملی4553
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه آبیاریسید جواد رضویان2394
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نقشه برداریسید هاتفحسنی2394
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (خاکشناسی)حوریهمحمدی2240
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیرضارسولی2633
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکآرشمظفری2541