خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / سایت دانشکده ریاضیسارااصانلو4011
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش سعیدهبهراملوئیان2536
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش فاطمه پرویزی2536
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مدیر اداریرحمنناصر2516
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عمومي2216
دانشکده علومامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان فیزیک قدرتکریمی2517
دانشکده علومحراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیک2520
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش ساراغیور نمین2536
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیالهه موسوی4077
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه فیزیکمریمعباسی2264
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 2رضاقزلباش2535
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمی2584
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه شیمیرقیهمسکار2477
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضی4035
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه ریاضیفاطمهکریمی4040
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسی4009
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه زمین شناسیفریدهجعفری4044
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسی2543
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه زیست شناسیعلیرضاحاجیلو2543
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمار4279
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفترگروه آمارفاطمه کریمی4040
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه علوم محیط زیست4006
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم محیط زیستفریدهجعفری4044
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمرتضیواحدپور2633
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهفرض ا..میرزاپور2355
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيحسینکاظمی2445
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمسعودبیات4240
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیامیرجباری4204
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد سعید بیگدلی4292
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیا بهروزمحمدی4179
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده خط 24203
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحسنقره خانی4285
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرم جعفری4105
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد / علوم ورزشیسودابهمحمدی4331
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهثریا عشق4118
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسنفتح زاده4175