خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیفریبامبینی4187
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیمهدیمحبتی4154
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهریاست2299
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومیمجتبیعباسی2290
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیطاهرهالهی4114
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی2740
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست ادارهمهدیسلیمی2741
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)محمودنوری2293
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)نازیلاقزلباش2743
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)زینبحمزه لو2671
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهسیمیننجار تبریزی2376
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفاطمهبهرامی2605
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد و کارشناس دانشکده کشاورزیمریمبازرگان2695
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده مهندسیفرحنازتنها2728
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده علوم و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس محمدرضاشامی2736
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس حسناسلامی2798
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / سرپرست ادارهزهرااحمدی2451
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسمعصومهکیانی2598
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / مدیر گروه استعداد های درخشانافشینتوکلی2280
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت آموزشيگروه آموزشهای آزاد و مجازی / مدیر گروه آموزشهای آزاد و مجازیمحمدرضاشامی2250
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول واحد دبیرخانهاعظمکریمی2282
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس امور دفتری دبیرخانهمحمودفرخنیا2282
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشصادقعلیجانی2312
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / کارشناس دفتر جذب هیات علمی2683
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمیسیداصغرمحمدی4004
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / دفتر تحقیق جذب اساتید استان4001
معاونت آموزشيدفتر گسترش رشته ها / کارشناس دفتر گسترش رشته هامحمدرضاشامی2250
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشحبیب اله زلفخانی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشینصرالهعباسی2594
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / کارشناس انتشاراتصونانصر2641
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه رسولمحرمی2460
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه قمرعزیزی2824
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکعلیآذرپیوند2650
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهرامیندوست محمدی2323
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیفریدوننعمتی2207