خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2227
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیجمالداودی2334
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعهموسیبراتی2404
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییدکتر علیامیری2454
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکزلقمانابراهیمی2311
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطینادراشتری2672
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیموسیزلفخانی2411
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودعباسسلامت2403
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای برادرانعسگرتروان2298
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2428
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2297
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2213
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علومعمرانسیفی فلاح2283
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2283
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / ثبت و اسکن دانشجویانزهراروحانی2665
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / مسئول تاسیسات دانشجوییمنصورعیوضی2697
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 12222
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 24444
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکزامیرنظری4434
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس درمانعبدالرحمنصنعتی4152
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکزجمیلهحنیفه لو4197
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیرمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیمهرانمحمدی2779
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / دفتر انبارعباسسلامت2403
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / انبار امور دانشجویانبهروز مهاجریناسرافیل کریمی4395
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / انتشارات و کپی2263
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی مرکزی2284
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهعلینجفی2569
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)اصغرلطفی2694
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)نرگسرمضانی2694
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علی میری2478
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمدعلیوفا2356
معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونتجلیل جلالی2412
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارپردازاکبرقربانی 2445
معاونت فرهنگی و اجتماعیدبیرخانهزینب نظری2471