خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاحسانحریری2845
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس سیاسی و تشکل هامحسن داودی2844
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس نشریات دانشجوییجلیلجلالی2770
معاونت فرهنگی و اجتماعیستاد عمره و عتبات دانشگاهیاناحمدحیدری2455
معاونت فرهنگی و اجتماعیخدمات – راننده- آبدارخانه2372
معاونت فرهنگی و اجتماعیتشکل جامعه اسلامی دانشجویان4241
معاونت فرهنگی و اجتماعیحوزه بسیج دانشجویی شهید بهشتی و باقرالعلوم (دانشکده علوم)2329
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه‏ بسیج‏ دانشجویی‏ خواهران الزهرا (دانشکده کشاورزی)2449
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج‏ دانشجویی‏ شهید باکری‏ (دانشکده مهندسی)2486
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج دانشجویی کوثر (دانشکده مهندسی)2670
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده0
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها2623
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای قرآنیناهید دهقان2843
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویی 0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ره0
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیرضاخدایی2755
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مدیر مالیماهرخسرداری2727
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
معاونت اداری مالیواحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیثریانظریان2459
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمریمنورسینا2306
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالاکبرنصیری4238
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالکیوانپارسا4429
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (2)محمودخوئینی4463
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / مدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
معاونت اداری مالیاداره طرحهای عمرانی / رئیس اداره طرحهای عمرانیرضاتاران2550
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / آرشیوسعیدرحمانی2751
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیقادرحیدری2352
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتعلیشهبازی2305
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهحسینسلامیان2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارگاه مکانیکیاصغرنجفی4442
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول دبیرخانه مرکزی‏ و اتوماسیون اداریخلیلباقری2718
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مسئول امور دفتریفاطمهسهرابی2315
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / رئیس اداره تأسیسات و نگهداریداودسیفی راد2752
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول تأسیساتبهروزقدیمی2321
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
معاونت اداری مالیصندوق معین / مدیر عاملرضاقزلباش2535
معاونت اداری مالیصندوق معین / رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / رئیس اداره ر رفاهعلی اکبر خدایی4466
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهمانسرای اشراق----4440
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهد کودکمهدکودک2420
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس بازنشستگان و بیمهعلی اکبرخدایی4466
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلفرهادمکملی2558
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز اموری اداری ، مالی ، عمرانی و معاونت فرهنگیاکبرقربانی2445
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی مرتضیشکوری2445
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216