خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت آموزشيگروه آموزشهای آزاد و مجازی / مدیر گروه آموزشهای آزاد و مجازیمحمدرضاشامی2250
معاونت آموزشيدفتر گسترش رشته ها / کارشناس دفتر گسترش رشته هامحمدرضاشامی2250
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه هنرساراشاه محمدیان4138
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری4056
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
کتابخانه مرکزیتسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانیزهرا شفیعی4554
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیعلیشمس2804
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتعلیشهبازی2305
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / سایت ترویجکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی مرتضیشکوری2445
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه اساتید (https://www.znu.ac.ir/oldsite/login)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت و ارائه دروس (http://zcs.znu.ac.ir)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2379
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد جلالصبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعهکمالصحرارو4388
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترلیلاصفری4214
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس درمانعبدالرحمنصنعتی4152
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4223
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانحسنطاهرخانی4206
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه فیزیکمریمعباسی2264
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومیمجتبیعباسی2290
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشینصرالهعباسی2594
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه قمرعزیزی2824
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
کتابخانه مرکزیامانتجنتعزیزی2279
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهثریا عشق4118
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمنصورعلوی منفرد2547
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشصادقعلیجانی2312
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / مسئول تاسیسات دانشجوییمنصورعیوضی2697
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش ساراغیور نمین2536
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسنفتح زاده4175
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781