خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
معاونت اداری مالیرئیس اداره انبار و اموالابوسعیدفلسفی2758
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (4)سعیدمنتجبی2308
معاونت اداری مالیانبار کل / کارشناس انبار و اموال علیسعادتی4459
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(1)حسینآقامحمدی4461
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(2)جوادآدینه لو4462
معاونت اداری مالیانبار کل / متصدی انبارمحمدندرخانی4460
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)لیلااسکندری2793
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس امور اداریمهنازخدایی2684
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی2445
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / مسئول دفتر معاونتسید محسنموسوی2850
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیسید حسینمیر موسوی2852
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستاصغراحمدی2318
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاست2331
حوزه ریاست دانشگاهآبدارخانه رياست2696
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللیاسماعیلکرمی دهکردی2593
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
پردیس سهروردیکارشناس پردیسزهراسیاری4428
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیرئیس اداره ر رفاهمحمودجعفری2457
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراق4440
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد جلالصبا2676
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد اکرمنجفلو2750
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد لیلامحمدی2592
مرکز رشد واحدهای فناوریمسئول دفتر و دبیرخانه رویاحیدر اوغلی2676
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشدفاطمهحیدری2676
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 12307
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 22861
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / دفتر رصدخانه  4206
روابط عموميمدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
روابط عموميمتصدی روابط عمومیعلیسلامی4221
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
روابط عموميفكس اداره روابط عمومی3071
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2442
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهادعلیقره داغی2455
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانفائزه ساداتموسوی2746
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس کانون هاحبیبهخانمحمدی2746
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمعاون نهادعلیجاهدی2854
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول مسجدحسینمحمدی2475
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریارتباط با ما2455
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهرامیندوست محمدی2323
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630