خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-560 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
کتابخانه مرکزیدبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
کتابخانه مرکزیتسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
کتابخانه مرکزیامانتجنتعزیزی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / مدیر اداره شاهد و ایثارگرمحبعلیحسنی2748
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاداوداسلامی2294
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامشهودقاسمی2747
مدیریت طرحهای عمرانیمدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیفاطمهحیدری2607
مدیریت طرحهای عمرانیآرشیوسعیدرحمانی2751
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمحبعلیحسنی2421
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / دفتر بسیج کارکنانعباسسلامت2403
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر انفورماتیکعلیآذرپیوند2650
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
موزه تاریخ طبیعیمدیریت موزهیوسفقدیمی4244
موزه تاریخ طبیعیکارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
موزه تاریخ طبیعیدبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
بسیج اساتیدبسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید  2531
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونی--2364
صندوق وام کارکنان (معين)دفتر صندوقرضاقزلباش2535
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیرئیس پژوهشکدهعلیرمضانی4246
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیوهبجعفریان4251
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیسعید فضلی4262
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه XRDرضا رسولی4250
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیکارشناس پژوهشکدهمجیدقنبری4255
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه ژنومیکس4264
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه کشت بافت4249
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه اکولوژی4266
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیاتاق مدیران گروه4251
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآبدارخانه پژوهشکدهبهروززمانلو4257
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / دفتر حراستمجیدبیات2371
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمنصورعلوی منفرد2547
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودی4425
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کارگاه4446
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمحمد قاسمی2371
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودي4426
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2666
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
انجمن حامیان دانشگاه زنجاندفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
گزینش کارکنانمدیر هسته گزینشعلیرضامعینی2757
گزینش کارکنانمسئول امور دفتری هسته گزینش2400