خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-594 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
تعاونی مسکن کارکناندفتر تعاونی  2385
تعاونی مسکن اساتیددفتر تعاونیمحمودجعفری2385
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده کشاورزی (http://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده مهندسی (http://edu.znu.ac.ir)مریممرسلی2286
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده علوم و علوم انسانی (http://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)فریبابیات2615
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه فیش حقوقی (https://apps.znu.ac.ir/fish)مریمنورسینا2306
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه حضور و غیاب (http://taradod.znu.ac.ir/auth/Login.aspx)مهنازخدایی2466
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون اداری (http://office.znu.ac.ir:7001/oa)خلیلباقری2718
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir/sepad)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه نظارت دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4223
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه اساتید (https://www.znu.ac.ir/oldsite/login)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت و ارائه دروس (http://zcs.znu.ac.ir)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / بانک نرم‌ افزار (http://sb.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی (http://vl.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)سعیدرزاقی2379
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسفریدوننعمتی2207
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683