خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاست2331
حوزه ریاست دانشگاهآبدارخانه رياست2696
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراق4440
روابط عموميفكس اداره روابط عمومی3071
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2442
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 12307
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 22861
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریارتباط با ما2455
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه ژنومیکس4264
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه کشت بافت4249
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه اکولوژی4266
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیاتاق مدیران گروه4251
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودی4425
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کارگاه4446
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودي4426
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2666
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
گزینش کارکنانمسئول امور دفتری هسته گزینش2400
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir/sepad)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه نظارت دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir)0
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیا بهروزمحمدی4179
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه نقشه برداري--2373
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهمانسرای اشراق----4440
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکآرشمظفری2541
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علی میری2478
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معدنابوالفضلپورامیدی4339
معاونت اداری مالیرئیس اداره انبار و اموالابوسعیدفلسفی2758
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاحسانحریری2845
معاونت فرهنگی و اجتماعیستاد عمره و عتبات دانشگاهیاناحمدحیدری2455
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه نقشه بردارياسلامجوادنیا2373
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللیاسماعیلکرمی دهکردی2593
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه کامپیوتراصغرسلیمانی2662
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)اصغرلطفی2694
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارگاه مکانیکیاصغرنجفی4442
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستاصغراحمدی2318
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معماریاعظمرسولی2768
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مكانيكاعظمرسولی2768
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول واحد دبیرخانهاعظمکریمی2282
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / مدیر گروه استعداد های درخشانافشینتوکلی2280
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیالهه موسوی4077
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مسئول امور عموميامامعلیرضایی2424
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه خاکشناسیامامعلیرضایی2424
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیامیدرحمانی2810
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزائی2483