خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / آرشیوسعیدرحمانی2751
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (4)سعیدمنتجبی2308
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیسعید فضلی4262
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
مدیریت طرحهای عمرانیآرشیوسعیدرحمانی2751
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / بانک نرم‌ افزار (http://sb.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی (http://vl.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش سعیدهبهراملوئیان2536
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
کتابخانه مرکزیتسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2361
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد / علوم ورزشیسودابهمحمدی4331
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهسکینهمسکار2573
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزديجيتال - گروه برقسیامکانصاری2494
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیسیامک نوری2265
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه آبیاریسید جواد رضویان2394
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیسید حسینمیر موسوی2852
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي و آب)سید علی قوامی2268
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / مسئول دفتر معاونتسید محسنموسوی2850
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / منشی مهندسی آبسید هاتفحسنی4267
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه هیدرولیکسید هاتفحسنی2394
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نقشه برداریسید هاتفحسنی2394
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمیسیداصغرمحمدی4004
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیسیدمرتضیحسینی2384
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهسیمیننجار تبریزی2376
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معدنصادقکریمپولی4345
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشصادقعلیجانی2312
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانهصفرعلیشامی2381
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری4056
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / کارشناس انتشاراتصونانصر2641
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیطاهریوسفی امیری4347
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیطاهربرزگر3305
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیطاهرهالهی4114
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودعباسسلامت2403
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / دفتر انبارعباسسلامت2403
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / دفتر بسیج کارکنانعباسسلامت2403