خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
انجمن حامیان دانشگاه زنجاندفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس درمانعبدالرحمنصنعتی4152
معاونت اداری مالیواحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
معاونت اداری مالیصندوق معین / رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریعلیسرابی2382
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیعلیاسکندری0
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکعلیآذرپیوند2650
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2227
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهعلینجفی2569
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتعلیشهبازی2305
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
معاونت اداری مالیانبار کل / کارشناس انبار و اموال علیسعادتی4459
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
روابط عموميمدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
روابط عموميکارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر انفورماتیکعلیآذرپیوند2650
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهادعلیقره داغی2455
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیرئیس پژوهشکدهعلیرمضانی4246
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمعاون نهادعلیجاهدی2854
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز اندازه گيري - گروه برقعلی اکبرسلیمی2764
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / رئیس اداره ر رفاهعلی اکبر خدایی4466
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس بازنشستگان و بیمهعلی اکبرخدایی4466
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمرانعلیرضارستمخانی4234
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه زیست شناسیعلیرضاحاجیلو2543
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
گزینش کارکنانمدیر هسته گزینشعلیرضامعینی2757
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علومعمرانسیفی فلاح2283
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانفائزه ساداتموسوی2746
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزكنترل خطي- گروه برقفاطمهلاله2609
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش فاطمه پرویزی2536
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه ریاضیفاطمهکریمی4040
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفترگروه آمارفاطمه کریمی4040
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفاطمهبهرامی2605
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده علوم و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مسئول امور دفتریفاطمهسهرابی2315
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشدفاطمهحیدری2676
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیفاطمهحیدری2607
موزه تاریخ طبیعیکارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
موزه تاریخ طبیعیدبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده علوم و علوم انسانی (http://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده مهندسیفرحنازتنها2728
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهفرض ا..میرزاپور2355
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتاتفرهادمکملی4553