خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلفرهادمکملی2558
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیفريدهتاران2275
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (شیمی-معدن-نقاشی)فریباهاشمی4021
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیفریبامبینی4187
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)فریبابیات2615
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه زمین شناسیفریدهجعفری4044
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم محیط زیستفریدهجعفری4044
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مهندسی شیمیفریدوناسکندری4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه موادفریدوناسکندری4026
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیفریدوننعمتی2207
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسفریدوننعمتی2207
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیقادرحیدری2352
دانشکده علومامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان فیزیک قدرتکریمی2517
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه قمرعزیزی2824
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیقهرمانبیات4544
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)لعیاحق گویی2398
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکزلقمانابراهیمی2311
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترلیلاصفری4214
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)لیلاباقری4535
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)لیلااسکندری2793
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد لیلامحمدی2592
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مدیر مالیماهرخسرداری2727
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومیمجتبیعباسی2290
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیکارشناس پژوهشکدهمجیدقنبری4255
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / دفتر حراستمجیدبیات2371
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمحبعلیحسنی2421
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / مدیر اداره شاهد و ایثارگرمحبعلیحسنی2748
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس سیاسی و تشکل هامحسن داودی2844
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه برقمحمدمصطفوی4211
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
معاونت اداری مالیانبار کل / متصدی انبارمحمدندرخانی4460
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمحمد قاسمی2371
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه موادمحمدرضاتوحیدی فر4348
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس محمدرضاشامی2736
معاونت آموزشيگروه آموزشهای آزاد و مجازی / مدیر گروه آموزشهای آزاد و مجازیمحمدرضاشامی2250
معاونت آموزشيدفتر گسترش رشته ها / کارشناس دفتر گسترش رشته هامحمدرضاشامی2250
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4223
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمدعلیوفا2356
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)محمودنوری2293
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس امور دفتری دبیرخانهمحمودفرخنیا2282