خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-560 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (2)محمودخوئینی4463
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیرئیس اداره ر رفاهمحمودجعفری2457
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
تعاونی مسکن اساتیددفتر تعاونیمحمودجعفری2385
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمرتضیواحدپور2633
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی مرتضیشکوری2445
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معماریمریمکلامی2505
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه فیزیکمریمعباسی2264
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد و کارشناس دانشکده کشاورزیمریمبازرگان2695
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمریمنورسینا2306
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده کشاورزی (http://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه گلستان - دانشکده مهندسی (http://edu.znu.ac.ir)مریممرسلی2286
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه فیش حقوقی (https://apps.znu.ac.ir/fish)مریمنورسینا2306
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه هنرمسعودابوالفضلی4138
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمسعودبیات4240
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامشهودقاسمی2747
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسمعصومهکیانی2598
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / مسئول تاسیسات دانشجوییمنصورعیوضی2697
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمنصورعلوی منفرد2547
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
کتابخانه مرکزیدبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهد کودکمهدکودک2420
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2448
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیمهدیمحبتی4154
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست ادارهمهدیسلیمی2741
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / مدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
مدیریت طرحهای عمرانیمدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیرمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیمهرانمحمدی2779
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس امور اداریمهنازخدایی2684
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه حضور و غیاب (http://taradod.znu.ac.ir/auth/Login.aspx)مهنازخدایی2466
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعهموسیبراتی2404
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیموسیزلفخانی2411
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطینادراشتری2672
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)نازیلاقزلباش2743
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای قرآنیناهید دهقان2843
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420