خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
موزه تاریخ طبیعیمدیریت موزهیوسفقدیمی4244
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالکیوانپارسا4429
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعهکمالصحرارو4388
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / سایت ترویجکریمشکری4573
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه اساتید (https://www.znu.ac.ir/oldsite/login)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت و ارائه دروس (http://zcs.znu.ac.ir)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2379
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهکاظممظلومی2413
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیوهبجعفریان4251
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه كامپيوتروجیههبیرامی2762
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشینصرالهعباسی2594
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)نسرینفرخپور4016
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2428
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)نرگسرمضانی2694
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای قرآنیناهید دهقان2843
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)نازیلاقزلباش2743
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطینادراشتری2672
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعهموسیبراتی2404
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیموسیزلفخانی2411
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس امور اداریمهنازخدایی2684
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه حضور و غیاب (http://taradod.znu.ac.ir/auth/Login.aspx)مهنازخدایی2466
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیرمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیمهرانمحمدی2779
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2448
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیمهدیمحبتی4154
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست ادارهمهدیسلیمی2741
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / مدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
مدیریت طرحهای عمرانیمدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهد کودکمهدکودک2420
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
کتابخانه مرکزیدبیرخانهمنیرسراجی وطن2323
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
معاونت دانشجويياداره تاسیسات دانشجویی / مسئول تاسیسات دانشجوییمنصورعیوضی2697
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمنصورعلوی منفرد2547
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206