خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیعلیاسکندری0
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه کنه شناسیحسن رحمانی0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویی 0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ره0
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir/sepad)0
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه نظارت دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir)0
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم دامی2204
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیفریدوننعمتی2207
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسفریدوننعمتی2207
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عمومي2216
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 12222
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2227
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهحسینسلامیان2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (خاکشناسی)حوریهمحمدی2240
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم دامی2241
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
معاونت آموزشيگروه آموزشهای آزاد و مجازی / مدیر گروه آموزشهای آزاد و مجازیمحمدرضاشامی2250
معاونت آموزشيدفتر گسترش رشته ها / کارشناس دفتر گسترش رشته هامحمدرضاشامی2250
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / انتشارات و کپی2263
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه فیزیکمریمعباسی2264
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیسیامک نوری2265
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي و آب)سید علی قوامی2268
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیفريدهتاران2275
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
کتابخانه مرکزیامانتجنتعزیزی2279