خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-4-1395
راهنماي تلفن دانشگاه

راهنمایی نحوه اتصال به شماره تلفن های داخلی دانشگاه زنجان: ابتدا پیش شماره 3305 را شماره گیری کرده بعد بلافاصله شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمائید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

حوزه رياست دانشگاه
فكس: 32283100

 

 

اداره حراست
فکس: 32283073

 

مدیر حوزه ریاست 2318 رئیس اداره حراست 2336
مسئول دفتر ریاست 32283082-32283081-2331 مسئول دفتر حراست 2371
آبدارخانه رياست 2696 مسئول واحد برادران 2547
اداره روابط عمومی
فكس: 32283100
مسئول واحدخواهران 2608
مرکز ارتباطات مردمی 4223-4222-4221-4220 واحد صدور کارت 2620
رئیس اداره روابط عمومی 2440 انتظامات
مسئول واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات 4220 مسئول انتظامات 2231
مسئول واحد فرهنگی، برنامه‏ریزی و سنجش افکار 4221 سرشیفت انتظامات 2483
کارشناس طراحی،گرافیک و پایگاه اطلاع‏رسانی 2442 مرکز پیام 2271 - 2666
کارشناس سمعی‏ وبصری و امورهنری (آمفی‏تئاتر) 2238 اانتظامات ساختمان مركزي 2271
کارشناس امور دفتری و بایگانی 2210 اانتظامات درب ورودی 2220-2202
اداره همکاريهاي علمي بین المللي
فكس: 32283100
اانتظامات دانشکده علوم 2359
رئیس اداره روابط بین‏الملل 2593 اانتظامات دانشکده فنی 2320
کارشناسان 2790 اانتظامات دانشکده علوم انسانی 4324
دفتر نهاد مقام معظم رهبري
32283070
اانتظامات مرکز رشد 2514
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 2794-2344 اانتظامات کارگاه 4446
معاونت نهاد مدیر اجرایی 4274 اانتظامات خوابگاه خواهران 2860-2716
دفتر نماینده ولی فقیه 2455 اانتظامات خوابگاه برادران 2559
واحد خواهران 2746 انتظامات دانشکده کشاورزی   2221
مسجد 2475    
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان زنجان 4276

امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
فکس: 32282421

 

مرکز رشد
تلفکس:32283099
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 2232
مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری 2676 مسئول دفتر 2748
مسئول امور دفتری 2750-2676

معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت ارزیابی

 

کارشناس مرکز رشد 2676 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 2851
عامل ذیحسابی 2592 مسئول دفتر 2850
کارپردازی 2313 مدیر بهره‏وری و تحول اداری 2853
گزینش کارکنان
فکس: 32283255
 مدیر برنامه و بودجه  2852
سرپرست هسته گزینش 2757  مدیر دفتر نظارت و ارزیابی  2319
مسئول امور دفتری هسته گزینش 2400 کارشناس هیأت نظارت ارزیابی استان 2357
مدیریت حقوقی و امور قراردادها کارشناس نظارت و ارزیابی 2829
دفتر امور حقوقی و قراردادها 2679 کارشناس تشکیلات و روشها 2744
کارشناس دفتر حقوقی 2826 کارشناس تحول اداری 2744
کارشناس دفتر حقوقی 2639 کارشناس مسئول برنامه و بودجه 2249

تعاونی مسکن کارکنان

 

کارشناس برنامه و بودجه و آمار 2249
دفتر تعاوني 2385 کارشناس بودجه 2689

معاونت اداري و مالي
فاكس: 32282651

 

   
معاونت اداری و مالی 2332    
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 2414-2332  
امور اداری و پشتیبانی      
مدیر امور اداری و پشتیبانی 2429    
مسئول دفتر امور اداری و پشتیبانی 2755    
کارشناس انفورماتیک ساختمان مرکزی 2730    
انبار کل 2208    
مسئول انبار کل 2260    
رئیس کارپردازی کل و سفارشات خارجی 2558    
رئیس کارپردازی کل و سفارشات خارجی 2558    
کارپرداز پژوهش، آموزش، امر دانشجویی ، مرکز رشد 2313    
انتشارات ساختمان مرکزی 2758    
اداره کارگزینی    
رئیس اداره کارگزینی 2325    
بایگانی کارگزینی 2827    
کارگزینی اعضای هیأت علمی 2316 معاونت دانشجويي
فكس: 32283254
کارگزینی کارکنان قراردادي 2793 معاونت دانشجویی 2431-2771
کارگزینی کارکنان پیمانی و رسمی 2684 مسئول دفتر معاونت 2431-2771
کارشناس امور کارگزینی کارکنان رسمی‏وپیمانی 2725 مدیر امور دانشجویی 2454
مسئول حضور و غیاب 2466 کمیته انضباطی 2672
    رییس اداره رفاه 2775
مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی امور رفاهی (تسویه وام‏های دانشجویی) 2643-2283
مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی 2366 مسئول تأسیسات و خدمات دانشجویی 2697
مسئول دفتر 2607 حسابداری 2427
رئیس اداره طرحهای عمرانی 2550 مسول ثبت نام دانشجویی 2665
کارشناس دفتر طرحهای عمرانی 2752 کارپردازی 2356
آرشیو 2751 انفورماتیک 4080
    دبیرخانه 2430
اداره تأسیسات و نگهداری بایگانی 2777
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری 2219 بسیج کارکنان 2565
مسئول برق و مخابرات 2333 دفتر انبار 2403
مسئول تأسیسات مکانیکی 2321 انبار امور دانشجویان 4395
کاردان تأسیسات 2720 شورای موارد خاص 2255
کارشناس مسئول فضای سبز 2386    
کارشناس فضای سبز 2731    
حوادث برق 2444 انتشارات و کپی 2263
پیمانکار تأسیسات – اتفاقات آب 2570 شورای صنفی رفاهی مرکزی 2284
امور رفاهی دفتر شرکت سرو کاران شایان اندیس 2478
مسئول امور رفاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی 2457 آبدارخانه 2569
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی 2441    
مهمانسرای اشراق 4440 - 4359    
مهد کودک 2420 - 32283058    
       
صندوق معین    
مدیر عامل 2535    
رئیس هیئت مدیره 2308 تغذیه
عضو هیئت مدیره 2457 اداره تغذیه 2213-2297
بازرس 2494 اتوماسیون تغذیه (سلف جدید) 2774
امور مالی  سلف سرویس مرکزی 2437
مدیر امورمالی 2727    
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی 2309    
رئیس اداره دریافت و پرداخت 2833 مشاوره
مسئول واحد درآمد 2439 رییس مرکز مشاوره 2311
حسابدار امور مالی 2306 کارشناس مشاوره 4383
مسئول بایگانی 2459    
صدور چک و قراردادها 2863 بهداری دانشگاه
کارشناس دریافت و پرداخت 2864 رئیس مرکز بهداشت و درمان 2733
واحد اموال کل دانشگاه 2446 - 4237 - 4429 ااورژانس 2222 - 4444
    کارشناس درمان 4152
    کارشناس بهداشت محیط 4434
    تربيت بدني
    مدیر تربیت بدنی 2778
رسیدگی به اسناد 2308 کارشناس تربیت بدنی آقایان 2779
رئیس اداره رسیدگی به اسناد 2308 کارشناس تربیت بدنی خانم ها 2324 - 2862
تنظیم اسناد 2308 سالن ورزش شماره 1 2307
مسئول تنظیم حساب 2308 سالن ورزش شماره 2 2861
حسابدار رسیدگی به اسناد 2809 مدير استخر 2411
دبیرخانه مرکزی (اتوماسیون) مدير استخر 2694
رئیس دبیرخانه مرکزی‏ و اتوماسیون اداری 2718 اداره خوابگاه‏ها
مسئول اسکن و ثبت نامه‏ها 2719 رییس اداره خوابگاهها 2704
مسئول امور دفتری 2315 مسول خوابگاه برادران 2298
امور پستی 2692 مسول خوابگاه خواهران 2428

اداره تدارکات و خدمات

  ورودی مجتمع برادران (تردد) 2559
رئیس اداره تدارکات و خدمات 2352 سرپرستی مجتمع خوابگاه برادران 2245
مسئول خدمات 2305 فروشگاه خوابگاه برادران 2657
مسئول نقلیه 2237 سایت مجتمع برادران 2649
مسئول سرویس کارکنان 2205 خوابگاه خودگردان(جعفری) 32283168
ااتاق رانندگان 2328 خوابگاه برادران (روغنی زنجانی) 2709
کارگاه مکانیکی 4442 خوابگاه برادران (شهر)
آژانس دانشگاه 2555 - 133 خوابگاه استقلال 33548010
       
    خوابگاه خواهران داخل دانشگاه
    فاطمیه یک 2690
    فاطمیه  دو 2367
    فاطمیه سه 2677
    فاطمیه چهار 2714
  فاطمیه  پنج 2715
    فروشگاه فاطمیه یک 2270
       
    خوابگاه صدرا 4288 - 4289
       
       
     
       
   

معاونت فرهنگی
فکس:32283076

 

    دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی 2412 - 2840
    مدیر فرهنگی 2781
       
    کارشناس نشریات 2770
    دبیرخانه 2471
    کارپرداز 2795
    کارشناس سیاسی و تشکلهای دانشجویی 2844
    کارشناس کانون‏های فرهنگی و هنری 2557

  معاونت پژوهشي فكس: 32283077

کارشناس انجمن‏های علمی 2845
معاونت پژوهشی و فناوری 2334-32283110 کارشناس فعالیتهای دینی 2623
مسئول دفتر معاونت 2334 ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 2401
مدیر امور پژوهشی 2594 کارشناس قرآنی 2843
سرپرست اداره پژوهشی 2615 کارشناس فرهنگی 2773
کارشناس طرح‏های داخلی 2404 عامل مالی 2841
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 2460 خدمات – راننده- آبدارخانه 2327
مسئول انتشارات و رابط وب معاونت پژوهشی 2641    
کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 2824 بسیج اساتید 2500
مسئول امور دفتری پژوهش (دبیرخانه) 2462 تشکل جامعه اسلامی دانشجویان 4241
عامل مالی معاونت پژوهشی 2592 مسئول بسیج کارکنان دانشگاه 2748
مسئول واحد همایش و مجلات خارجی 2363 حوزه بسیج دانشجویی شهید بهشتی و باقرالعلوم (دانشکده علوم) 2329
مسئول واحد همایش و مجلات داخلی 2595 پایگاه‏بسیج‏دانشجویی‏خواهران الزهرا (دانشکده کشاورزی) 2449
بایگانی امور پژوهشی و مسئول امور پژوهانه دانشجویی 2790 پایگاه بسیج‏دانشجویی‏شهیدباکری‏ (دانشکده مهندسی) 2486
مرکز انفورماتیک پایگاه بسیج دانشجویی کوثر (دانشکده مهندسی) 2670
مدیر امور انفورماتیک 2650 جهاد دانشگاهي 2236 - 32283011
کارشناس شبکه 2379 پایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده 32283090
کارشناس شبکه 2700
کارشناس وب‏سایت 2392

دانشكده علوم
تلفكس: 32283203

 

کارشناس انفورماتیک 2685
سایت مسئول دفتر علوم 2355
سایت دانشکده انسانی 4123 پژوهش دانشکده علوم 2633
سایت دانشکده انسانی 4125    
سایت دانشکده علوم 2541 مسئول سایت کامپیوتر علوم 2541
سایت دانشکده مهندسی 2489 مسئول سایت دانشکده ریاضی 4011
سایت دانشکده کشاورزی 2481 آموزش دانشکده 2536
سایت کامپیوتر 2646 مدیر امور اداری 2516
سایت کارشناسی ارشد 2738 امور مالی 2838
سایت دانشکده انسانی 4123 امور مالی 4196
       
کتابخانه مرکزی
فکس:32283253
امور عمومی 2216
مدیر کتابخانه مرکزی 2323 کارپردازی 2588
معاون مدیر کتابخانه مرکزی 2630 كتابخانه 2573
خدمات فنی 2361 تحصيلات تكميلي 4077
مسئول نشریات و سفارشات خارجی 2323 اتاق بسیج 2486
بخش امانت 2279 کتابخانه علوم 2573
بخش مرجع 2391-2272 دفتر مشاوره 4086
مسئول دبیرخانه 2323 انتشارات 2216
امور مالی و کارپردازی 2323 رصدخانه
مسئول کتابخانه‏های علوم و مهندسی 2573 کارشناس رصدخانه 4184
مسئول کتابخانه علوم انسانی 4188- 4189 گروه شيمي
کتابدار دانشکده علوم انسانی 4118 دفتر گروه شیمی 2477
مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی 2461 دکتر عباسعلی زمانی 4046

معاونت آموزشي
فکس: 32283232

 

دکتر محمدرضا یافتیان 2581
مسئول دفتر 2335 - 2698 دکتر ناصر دلالی 2579
معاون آموزشي 2335 دکتر سیاوش نوروزی 2590
مدير امور آموزشي 2698 دکتر محمدعلی کامیابی 2617
معاون مدير آموزشي 2740 دکتر مرتضی واحدپور 2631
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان 2280 دکتر حمید ارجمندفر 2583
استعدادهای درخشان 2533 دکتر حسن حسینی منفرد 2576
دبیرخانه هیأت ممیزه 2598 دکتر علی رمضانی 2572
معاون تحصيلات تكميلي 2451
کارشناس تحصیلات تکمیلی 2735 دکتر نعمت اله ارشدی 2577
سرپرست امور فارغ التحصيلان 2741 دکتر فریده پیری 2580
سرپرست اداره امور پذيرش و ثبت نام 2376 دکتر مختار علی نیا 2574
کارشناس ثبت نام 2350 دکتر نادر نوشیران زاده 2583
مسئول واحد رایانه 2695 آز پلیمر-دکتر احمدی 4091
کارشناس رایانه (مهندسی) 2728 دکتر ابراهیم احمدی 2269
کارشناس رایانه (کشاورزی) 2286 دکتر محمدحسین رسولی فرد 2591
کارشناس رایانه (علوم انسانی) 2596 دکتر هاشم شهروس وند 2584
کارشناس دانش‏آموختگان(کشاورزی) 2743 دکتر فریبا سعادتی 2530
کارشناس دانش‏آموختگان (علوم) 2729 دکتر مهناز استکی 4084
کارشناس دانش‏آموختگان (مهندسی) 2293-2597 دکتر معصومه قربانلو 4084
کارشناس دانش‏آموختگان (علوم انسانی) 2671 دکتر محمد شادمان 2583
دبیرخانه آموزش 2282 دکتر سهراب رحمانی 2589
تایپیست دبیرخانه 2507 مریم عباسی 2477
واحد بایگانی آموزش 2296 نگین صباحی 2587
دفتر جذب هیأت علمی
تلفکس:32282683
معصومه پری نژاد 2206
ناهید شه بخش 2215
دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی 4004 سکینه محمدی 2586
دفتر تحقیق جذب اساتید استان 4001 لیلا داور پناه 2343
کارشناس دفتر جذب هيأت علمي 2683 حسین فرزانه بناب 2578
    آبدارخانه شیمی 2585

دانشكده علوم انسانی
فکس: 32283201

 

گروه فیزیک
دفتر گروه فیزیک 2264
ریاست دانشکده 2299 مدیر گروه فیزیک 2264
مسئول دفتر ریاست دانشکده و دبیرخانه 2299 - 4199 دکتر فرهاد خوئینی 2648
معاونت آموزشی دانشکده 4204 دکتر امیر حسین درونه 2545
معاونت پژوهشی دانشکده 4240- 4195 دکتر سیامک خادمی 2538
مدیر امور اداری دانشکده 2239 دکتر علی نجفی 2525
عامل مالی دانشكده 2838 دکتر یوسفعلی عابدینی 2526
امور عمومی 2290 - 4094 دکتر غدیر محمد خانی 2544
آبدارخانه 2830- 4323 دکتر حسین صفری 2523
مسئول آموزش 4191 دکتر سعداله نصیری 2537
کارشناس آموزش 4095 دکتر محمد محمودی 2521
کارشناس آموزش 4198 دکتر احمد درودی 2538
کارشناس آموزش 4328 دکتر جمال داودی 2353
کارشناس آموزش 4325 دکتر محمد علی ملکی 2522
کارشناس آموزش 4329 دکتر محسن بیگدلی 2540
سایت رایانه 4123 دکتر حمید نجاری 2539
سایت رایانه 4125 دکتر طیب کاکاوند 2524
مسئول کتابخانه 4189 دکتر محمد ابراهیم فولادوند 2542
کتابخانه بخش امانت 4188 دکتر سعید قنبری 2520
کتابخانه بخش مرجع و نشریات 4118 دکتر مهدی بازرگان 2273
انتظامات 4324 دکتر علیرضا مرادی 2571
گروه روانشناسی دکتر سمیه بلباسی 2358
مدیر گروه روانشناسی 4114 دکتر مولاداد نیکبخت 2647
دفتر گروه روانشناسی 4181 دکتر رضا شیرسوار 2647
دکتر جواد صالحی 4119 دکتر رضا رسولی 2522
دکتر محمود کاظمی 4107 مسئول رصدخانه و آزمایشگاه فیزیک 4184
    کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2535
    کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2532
گروه تاریخ تمدن آبدارخانه فیزیک 2517
مدیر گروه تاریخ تمدن 4100 سایت کامپیوتر 2541
دفتر گروه تاریخ تمدن 4099 گروه زمين شناسي
دکتر بهرام بهرامی 4097 دبیرخانه گروه زمین‏شناسی 4044
دکتر بهرام امانی 4113 کارشناس گروه زمین شناسی 4078
دکتر خسرو کمالی سروستانی 4177 دکتر عبدالحسین پری زنگنه 4006
دکتر سیده لیلا تقوی 4108 دکتر جواد ایزدیار 4030
گروه ادبیات فارسی دکتر نصراله عباسی 4005
مدیر گروه ادبیات فارسی 4102 دکتر بیتا جاوید فخر 4279
دفتر گروه ادبیا ت فارسی 4106 دکتر علی حاج ابوالفتح 4010
دکتر محمود درگاهی 4124 دکتر محمد ابراهیمی 4009
دکتر سیده فرید وجدانی 4126 دکتر حسین کوهستانی 4039
دکتر مجتبی بشر دوست 4194 فریده جعفری 4044
دکتر حسین بوذری 4115 دکتر مجید میرزایی عطاآبادی 4278
دکتر جمیله اخیانی 4186 دکتر علی اصغر نباتیان 4278
دکتر امیر مومنی 4182    
دکتر محرم اسلامی 4157    
گروه جغرافیا    
مدیر گروه جغرافیا 4179 گروه زيست شناسي
دفتر گروه جغرافیا 4203  
دکتر عبداله فرجی 4166 دبیرخانه گروه زيست شناسي 2543
دکتر حسین عساکره 4117 دفتر گروه زیست شناسی 2543
دکتر فیض اله پور 4193    
دکتر عیسی پیری 4299 کارشناس گروه زیست 2532
دکتر حسین فراهانی 4192 دکتر فروزان قاسمیان 2642
دکتر بهروز محمدی یگانه 4155 دکتر محمد مرادی قرخلو 2534
دکتر کلانتری 4159 دکتر خسرو خلیفه 2531
دکتر سید حسین میر موسوی 4163 خانم لیلا مغانلو 2616
دکتر محسن احد نژاد 4164 دکتر مهناز یزدانی 2584
دکتر رضا خوش رفتار 4174 دکتر کیوان آقائی 2618
دکتر رامین کیامهر 4096 دکتر مهناز وفادار 2589
دکتر جمشید عینالی 4109 دکتر وهب جعفریان 2531
دکتر مسعود جلالی 4201 دکتر الهه وطن خواه 2358
دکتر غلامحسن جعفری 4176 دکتر قاسم کاشانی 2618
کار گاه گروه جغرافیا 4111 گروه علوم محیط زیست
کار گاه گروه جغرافیا 4200 دکتر عباسعلی زمانی 4046
گروه حسابداری و مدیریت دکتر عبدالحسین پری زنگنه 4006
دفتر مدیر گروه مدیریت 4327 دکتر آزاده توکلی 4432
کارشناس گروه 4003 گروه رياضي
دکتر علی منصوری 4173 دبیرخانه گروه ریاضی 4040
دکتر مصطفی دین محمدی 4290 دبیرخانه گروه ریاضی 4011
دکتر امیر جباری کهنه شهری 4291 دکتر مهدی حسنی 4035
دکتر داود عباسی 4156 دکتر امیر رضایی 4045
دکتر امید مهدیه 4190 دکتر مسعود آرین نژاد 2529
دکتر رضا پیرایش 4286 دکتر مجید ادیب 4090
دکتر مصطفی جعفری 4172 دکتر محمدعلی اسم خانی 4034
دکتر نرگس مرادخانی 4298 دکتر مژگان امامی 4036
دکتر وحیده علیپور 4170 دکتر حبیب امیری 4029
دکتر حسین عظیمی 4171 دکتر سید مجید جعفریان 4031
گروه معارف اسلامی دکتر محمد تقی دستجردی 4043
مدیر گروه معارف اسلامی 4180 دکتر عباس رسولی 4032
دفتر گروه معارف 4098 دکتر محمد رضا قائمی 2822
دکتر یوسف فتحی 4165 دکتر محمد حسینی کولایی 4038
محمود رسولی 4202 دکتر هادی خطیب زاده 4028
دکتر هادی سلیمانی ابهری 4167 دکتر مجید حیدرپور 4041
گروه فلسفه دکتر علی شکری 4039
مدیر گروه فلسفه 4175 دکتر سعید مقصودی 4047
دفتر گروه فلسفه 4103 دکتر پرویز احمدی 4037
دکتر عباس یزدانی 4159 دکتر محسن دربانی 2354
دکتر محسن جاهد 4160 خانم دکتر فاطمه سادات موسوی 4033
       
دکتر حسن فتح زاده 4184   فاطمه کریمی 4040
دکتر حسین اترک 4183 دکتر فرض ا... میرزاپور 2528
دکتر مریم خوشدل روحانی 4126 دکتر سید محسن نجفیان 2527
دکتر طاهره کمالی زاده 4178    
دکتر سحر کاوندی 4110    
گروه تربیت بدنی    
مدیر گروه تربیت بدنی 4116    
دکتر احمد آزاد 4121    
دکتر احمد رحمانی 4169    
دکتر علی قاسم نیا  4185    
اکرم جعفری 4105 گروه آمار
دکتر قره خانی 4285 دکتر علی آقامحمدی 4042
دکتر جبار سیف پناهی 4190 دکتر محمدیان مصمم 4081
سعید قوامی 4301 دکتر هادی امامی 4046
گروه زبان انگلیسی دکتر مهری جوانیان 4279
مدیر گروه زبان انگلیسی 4187

ساختمان اداری دانشكده مهندسي
فکس:32283204

 

دفتر گروه زبان انگلیسی 4104
دکتر سید حسام الدین آل یاسین 4162 مسئول دفتر دانشكده مهندسي 2413
دکتر رباب خسروي 4120 متصدی امور دفتری 2653
دکتر مهدی نصیری 2375 معاون آموزشي 2384
گروه حقوق معاون پژوهشي 2810
مدیر گروه حقوق 4290 مدير امور اداري و مالي 2498
دکتر فاطمه محمدی 4297 دبيرخانه 2673

دانشكده كشاورزي
فکس: 32283202

 

تداركات و امورعمومي 2487 - 2699
كارپردازي 2448
مسئول دفتر دانشکده 2348 كتابخانه 2573
مسئول دبيرخانه دانشكده 2240 ذيحسابي دانشكده 2838
معاونت پژوهشی دانشکده 2553 مسئول آموزش 4016
معاونت آموزشی دانشکده 2818 کارشناس آموزش 4017
مدير امور اداري دانشكده 2387 کارشناس آموزش 4018
مسئول آموزش دانشكده 2398 کارشناس آموزش 4021
کارشناس آموزش 2278 مدیر انفورماتیک 2769
کارشناس آموزش 2268    
کارشناس پژوهش 2553 دفتر نظام مهندسی 4020
عامل مالي دانشكده 2227 آبدارخانه  4072
عامل مالي دانشكده 2652 مشاوره و روانشناسی 4139
تحصیلات تکمیلی 2275 کارشناس دانشکده پردیس 4428
    دفتر نظام مهندسی 4132
    اتاق خانه صنعت 4133
گروه زراعت و اصلاح نباتات دفتر فنی و حرفه ای 2490
مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 2301 انتشارات 2510
مدیر مزرعه 4387 >گروه برق
دکتر پوریوسف و داودوندی 2302 مدير گروه 4067
دكتر فريد شكاري و دکتر صبا 2248 دفتر گروه 2762
مهندس عظيمي و عندلیبی 2465 آقای دکتر مصطفی طاهری 2480
دكتر بهرام ملكي زنجاني 2300 آقاي دكتر شهرام محمدي 2495
دکتر خليل جمشيدي 2339 آقاي دکتر زلفخاني 2612
خانم باقری 2717 آقاي دكتر رشتچي 2274
آقای فتوت و یوسفی 2346 آقاي دکترجليل­زاده 2326
آزمایشگاه ژنتیک 2347 آقاي دكترفضلي 2629
آزمایشگاه بیوتکنولوژی 2395 آقاي دكتر اجاقی 2512
بازدید امروز: 25