خانه :: اساتید :: اخبار

آدرس تماس

دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، آزمایشگاه تکنولوژی ساخت افزایشی

 

تلفن: 33051111-024

پست الکترونیکی: aaaa@znu.ac.ir