خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان    
دبیر کارگروه
نجفیان - سیدمحسن        
2331
مسئول دبیرخانه کارگروه
صبا - جلال        
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
سلمانیان - نسرین        
2744