خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمای تلفن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان    
آدرس پستی: زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان، ساختمان اداری، اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی- دفتر آزمایشگاه مرکزی
نمابر: 32283077    ای‌میل: inst[at]znu.ac.ir
رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
کارشناس
نعمتی - فریدون       
2207