خانه :: اساتید :: اخبار

سلسله نشست های حافظ شناسی
انجمن علمی زبان وادبیات فارسی برگزار می کند  (2-8-1395)

سمینار رایگان
انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن با همکاری شرکت مثبت بینان شریف برگزار می کند  (2-8-1395)

انجمن علمی دانشجویی جغرافی دانشگاه زنجان برگزار می کند
معارفه ی دانشجویان جدید الورود  (1-8-1395)

زنگ تفریح ریاضی
به مناسبت دهه ی ریاضیات  (1-8-1395)

انجمن علمی ریاضی برگزار می کند
کارگاه خلاق ریاضی  (1-8-1395)