خانه :: اساتید :: اخبار
معاونت فرهنگی واجتماعی برگزار می کند
اطلاعیه اردوی زیارتی مشهد مقدساطلاعیه اردوی زیارتی مشهد مقدس
این اردو ها در سه مرحله وطی نیمه اول بهمن ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد .
---گروه اول
حرکت از زنجان روز 7بهمن ماه ساعت حدودا 18
برگشت از مشهد روز10 بهمن ساعت حدودا 21
ورود به زنجان روز 11بهمن ساعت حدودا 14:30
ویژه دختران
---گروه دوم
حرکت اززنجان روز 10بهمن ماه ساعت حدودا 18
برگشت از مشهد روز13 بهمن ساعت حدودا 21
ورود به زنجان روز 14بهمن ساعت حدودا 14:30
ویژه دختران
---گروه سوم
حرکت اززنجان روز 13بهمن ماه ساعت حدودا 18
برگشت از مشهد روز16 بهمن ساعت حدودا 21
ورود به زنجان روز17بهمن ساعت حدودا 14:30
ویژه پسران

قطار زنجان مشهد زنجان و از نوع شش تخت لوکس میباشد .( باتوجه نظر سنجی صورت گرفته از دانشجویان در دوره های قبلی اردوی مشهد این نوع قطار انتخاب شده که موجب افزایش هزینه اردو گردید.)
امکان سوار شدن در ایستگاههای مسیر پس از هماهنگی با مسئول اردو وجود دارد.
کیفیت اسکان وپذیرای به صورت اردوهای دانشجویی میباشد .
هزینه ثبت نام 200 هزار تومان

جهت پیش ثبت نام مشخصات خود را شرح زیر به شماره 30009900099345
ارسال کنید .
شماره دانشجویی + نام ونام خانوادگی + کدملی + تاریخ تولد روز ماه سال )+ گروه پیشنهادی دختران  اول یا دوم

telegram.me/znufarhangi/1138


ارسال شده در مورخه: 4-10-1395