خانه :: اساتید :: اخبار
برنامه علمی آموزشی تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
گروه حقوق دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی حقوق ومشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می کند
ارسال شده در مورخه: 21-8-1396