خانه :: اساتید :: اخبار
گروه حقوق وانجمن علمی حقوق دانشگاه زنجان برگزار می کند
نخستین نشست از سلسله سخنرانی های دانشجویی
ارسال شده در مورخه: 18-9-1396