خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 22
بازديد ديروز: 210
بازديد کل: 599381
بروزرسانی: 1-6-1394
اطلاعات رشته ها

آماررشته ها  در نیمسال 2-93 
رشته های دانشکده کشاورزی 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع
زراعت و اصلاح نباتات زراعت واصلاح نباتات_گرايش اصلاح نباتات_ژنتيك بيومتري دكترا
زراعت_اصلاح نباتات گرايش بيومتري دكترا
زراعت _اصلاح نباتات _بيوتكنولوژي كشاورزي دكترا
زراعت _اصلاح نباتات _ژنتيك ملكولي ومهندسي ژنتيك دكترا
زراعت_اصلاح نباتات_فيزيولوژي گياهان زراعي دكترا
اصلاح نباتات (ژنتيك ملكولي) دكترا
زراعت (فيزيولوژي گياهان زراعي) دكترا
مهندسي كشاورزي-زراعت واصلاح نباتات-گرايش اصلاح نباتات كارشناسي
مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات _گرايش زراعت كارشناسي
مهندسي كشاورزي _ بيو تكنولوژي دركشاورزي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي-زراعت کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري کارشناسی ارشد
علوم دامي علوم دامي _تغذيه دام دكترا
مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش طيور كارشناسي
مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش دام كارشناسي
مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش مديريت دامپروري کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه دام کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_ علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
علوم دامي گرايش تغذيه دام دكترا
ترويج و آموزش كشاورزي مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي كارشناسي
مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي کارشناسی ارشد
باغباني علوم باغباني وفضاي سبز_فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه دكترا
علوم باغباني و فضاي سبز_گياهان زينتي دكترا
مهندسي كشاورزي_علوم باغباني كارشناسي
مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش ميوه كاري کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش سبزي كاري کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش گياهان زينتي کارشناسی ارشد
باغباني گرايش _ گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_علوم باغباني گرايش گياهان دارويي ، ادويه اي کارشناسی ارشد
گياهپزشكي حشره شناسي كشاورزي گرايش بيماري شناسي گياهي دكترا
حشره شناسي كشاورزي_بيماري شناسي گياهي_قارچ شناسي دكترا
بيماري شناسي گياهي _ نماتولوژي دكترا
بيماري شناسي گياهي دكترا
مهندسي كشاورزي_ گياهپزشكي كارشناسي
مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي کارشناسی ارشد
خاكشناسي علوم خاك دكترا
علوم خاك_خاكشناسي پيدايش ورده بندي وارزيابي خاك دكترا
علوم خاك_خاكشناسي شيمي وحاصلخيزي خاك دكترا
علوم خاك_خاكشناسي فيزيك وحفاظت خاك دكترا
مهندسي كشاورزي _علوم خاك كارشناسي
علوم و مهندسي خاك كارشناسي
مهندسي كشاورزي علوم خاك_گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_ علوم خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي _علوم خاك گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي-آب علوم و مهندسي آب كارشناسي
مهندسي كشاورزي _آب كارشناسي
مهندسي كشاورزي _آبياري وزهكشي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي _سازه هاي آبي کارشناسی ارشد
علوم وصنايع غذايي مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي كارشناسي
مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي کارشناسی ارشد
مهندسي كشاورزي_صنايع غذايي _تكنولوژي مواد غذايي کارشناسی ارشد
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) كارشناسي
تعدادرشته های دانشکده علوم
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع
آمار آمار كارشناسي
آماروكاربردها كارشناسي
آماررياضي کارشناسی ارشد
شیمی شيمي_شيمي فيزيك دكترا
شيمي_شيمي آلي دكترا
شيمي_شيمي معدني دكترا
شيمي_شيمي تجزيه دكترا
شيمي_شيمي آلي زمينه پليمر دكترا
شيمي_گرايش محض كارشناسي
شيمي _گرايش كاربردي كارشناسي
شيمي_شيمي پليمر کارشناسی ارشد
شيمي كاربردي کارشناسی ارشد
شيمي_شيمي فيزيك کارشناسی ارشد
شيمي_شيمي آلي کارشناسی ارشد
شيمي_شيمي معدني کارشناسی ارشد
شيمي_شيمي تجزيه کارشناسی ارشد
علوم وفناوري نانو_نانوشيمي کارشناسی ارشد
زيست شناسي زيست شناسي_گرايش عمومي كارشناسي
زيست شناسي_بيوشيمي کارشناسی ارشد
زيست شناسي_علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي کارشناسی ارشد
زيست شناسي_علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري کارشناسی ارشد
فيزيك فيزيك دكترا
فيزيك گرايش اتمي ملكولي دكترا
فيزيك ـ گرايش حالت جامد دكترا
فيزيك ـ گرايش هسته اي دكترا
فيزيك_گرايش جوسياره اي دكترا
فيزيك_گرايش مكانيك آماري دكترا
فيزيك_گرايش نانوفيزيك محاسباتي دكترا
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي دكترا
نانوفيزيك_نانوفيزيك محاسباتي دكترا
فيزيك زمينه سيستم هاي پيچيده دكترا
فيزيك گرايش فيزيك نجومي _اختر فيزيك دكترا
فيزيك گرايش ماده چگال_حالت جامد دكترا
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي زمينه اپتيك تجربي دكترا
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي زمينه اپتيك كوانتومي دكترا
فيزيك گرايش فيزيك نجومي (نجوم و اختر فيزيك) دكترا
فيزيك گرايش ماده چگال زمينه سيستم هاي پيچيده دكترا
نانوفيزيك دكترا
فيزيك كارشناسي
فيزيك_گرايش حالت جامد كارشناسي
علوم وفناوري نانو_نانوفيزيك کارشناسی ارشد
فيزيك ـ گرايش حالت جامد کارشناسی ارشد
فيزيك ـ گرايش هسته اي کارشناسی ارشد
فيزيك_گرايش اتمي وملكولي درزمينه اپتيك کارشناسی ارشد
فيزيك_گرايش حالت جامد_ماده چگال کارشناسی ارشد
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي کارشناسی ارشد
فيزيك گرايش فيزيك بنيادي (نظري) کارشناسی ارشد
فيزيك گرايش اتمي وملكولي کارشناسی ارشد
رياضي رياضي كاربردي_گرايش كاربردي زمينه تركيبات و گراف دكترا
رياضي محض_گرايش آناليز دكترا
رياضي كاربردي دكترا
رياضي _گرايش جبر دكترا
رياضي_گرايش آناليزرياضي دكترا
رياضي گرايش هندسه (توپولوژي) دكترا
رياضي گرايش كاربردي نظريه اعداد دكترا
رياضيات وكاربردها كارشناسي
رياضي محض_گرايش آناليز کارشناسی ارشد
رياضي محض_گرايش جبر کارشناسی ارشد
رياضي كاربردي کارشناسی ارشد
رياضي محض_گرايش هندسه کارشناسی ارشد
رياضي محض زمينه گراف وتركيبات کارشناسی ارشد
رياضي محض زمينه نظريه اعداد کارشناسی ارشد
رياضي كاربردي زمينه معادلات ديفرانسيل کارشناسی ارشد
رياضي كاربردي در زمينه معادلات کارشناسی ارشد
رياضي كاربردي زمينه گراف وتركيبات کارشناسی ارشد
زمين شناسي زمين شناسي كارشناسي
زمين شناسي اقتصادي کارشناسی ارشد
زمين شناسي _پترولوژي کارشناسی ارشد
زمين شناسي _چينه نگاري و ديرينه شناسي کارشناسی ارشد
محيط زيست علوم محيط زيست کارشناسی ارشد
تعداد رشته های دانشکده علوم انسانی  
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع
حقوق حقوق كارشناسي
زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دكترا
زبان وادبيات فارسي كارشناسي
زبان وادبيات فارسي کارشناسی ارشد
جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري دكترا
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش آب و هواشناسي شهري دكترا
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش تغييرات آب و هوايي دكترا
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش مخاطرات آب و هوايي دكترا
جغرافياي طبيعي_ژئومورفولوژي كارشناسي
ژئومورفولوژي كارشناسي
جغرافياوبرنامه ريزي شهري كارشناسي
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي كارشناسي
جغرافياي طبيعي _گرايش كارتوگرافي كارشناسي
آب وهواشناسي كارشناسي
كارتوگرافي كارشناسي
جغرافياوبرنامه ريزي شهري کارشناسی ارشد
آب وهواشناسي (اقليم شناسي)_(جغرافياي طبيعي)گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك کارشناسی ارشد
ژئومورفولوژي_جغرافياي طبيعي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه ريزي محيطي کارشناسی ارشد
آب وهواشناسي(اقليم شناسي)_(جغرافياي طبيعي)گرايش آب وهواشناسي كاربردي کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي کارشناسی ارشد
جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي فضايي مجتمع هاي گردشگري کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسی ارشد
فلسفه فلسفه و كلام اسلامي دكترا
فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي
اخلاق_گرايش فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد
فلسفه دين کارشناسی ارشد
الهيات ومعارف اسلامي_فلسفه وكلام اسلامي کارشناسی ارشد
تربيت بدني وعلوم ورزشي تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي
تربيت بدني وعلوم ورزشي_گرايش فيزيولوژي ورزشي كارشناسي
علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش كارشناسي
علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش كارشناسي
تربيت بدني و علوم ورزشي _فيزيولوژي ورزشي کارشناسی ارشد
مديريت و حسابداري كارداني حسابداري كارداني
مديريت بازرگاني كارشناسي
مديريت صنعتي كارشناسي
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي کارشناسی ارشد
مديريت بازرگاني کارشناسی ارشد
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي کارشناسی ارشد
مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي کارشناسی ارشد
علوم اقتصادي کارشناسی ارشد
مترجمي زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي كارشناسي
آموزش زبان انگليسي کارشناسی ارشد
روانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي
روانشناسي عمومي کارشناسی ارشد
الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام الهيات ومعارف اسلامي ـ تاريخ وتمدن ملل اسلامي كارشناسي
تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي کارشناسی ارشد
تاريخ _ تاريخ ايران اسلامي کارشناسی ارشد
تعداد رشته های دانشکده مهندسی 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع
مهندسي مواد مهندسي مواد _متالورژي استخراجي كارشناسي
عمران مهندسي عمران _سازه دكترا
مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي دكترا
مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي دكترا
مهندسي عمران_راه ترابري دكترا
مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك دكترا
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي دكترا
مهندسي عمران_عمران كارشناسي
مهندسي عمران كارشناسي
مهندسي عمران _سازه کارشناسی ارشد
مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي کارشناسی ارشد
مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي کارشناسی ارشد
مهندسي عمران_راه ترابري کارشناسی ارشد
مهندسي عمران _ژئوتكنيك کارشناسی ارشد
مهندسي عمران_مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي کارشناسی ارشد
معماري مهندسي معماري كارشناسي
نقاشي كارشناسي
مهندسي معماري کارشناسی ارشد
برق مهندسي برق_كنترل دكترا
مهندسي برق _ قدرت دكترا
مهندسي برق_الكترونيك دكترا
مهندسي برق_كنترل كارشناسي
مهندسي برق كارشناسي
مهندسي برق ـ مخابرات كارشناسي
مهندسي برق ـ قدرت كارشناسي
مهندسي برق ـ الكترونيك كارشناسي
مهندسي برق_كنترل کارشناسی ارشد
مهندسي برق _ قدرت کارشناسی ارشد
مهندسي برق_الكترونيك کارشناسی ارشد
مهندسي پزشكي _بيو الكتريك کارشناسی ارشد
مهندسي برق _الكترونيك گرايش سيستم هاي ديجيتال کارشناسی ارشد
مكانيك مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي(ديناميك جامدات) دكترا
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي ديناميك دكترا
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي گرايش مكانيك جامدات دكترا
مهندسي مكانيك _مكانيك درحرارت وسيالات كارشناسي
مهندسي مكانيك _مكانيك درطراحي جامدات كارشناسي
مهندسي مكانيك كارشناسي
مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي کارشناسی ارشد
مهندسي مكانيك_ساخت وتوليد کارشناسی ارشد
مهندسي مكانيك _تبديل انرژي کارشناسی ارشد
كامپيوتر مهندسي كامپيوتر_هوش مصنوعي دكترا
مهندسي كامپيوتر _نرم افزار كارشناسي
مهندسي كامپيوتر _نرم افزار کارشناسی ارشد
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته
نقشه برداري مهندسي عمران _ نقشه برداري كارشناسي
مهندسي عمران _نقشه برداري _ژئودزي کارشناسی ارشد
معدن مهندسي معدن _استخراج معدن كارشناسي
مهندسي معدن_اكتشاف معدن كارشناسي
مهندسي معدن كارشناسي
مهندسي معدن_مكانيك سنگ کارشناسی ارشد
مهندسي شيمي مهندسي شيمي كارشناسي
دانشکده مهندسی ابهر  مهندسي مكانيك _مكانيك درحرارت وسيالات كارشناسي
مهندسي مكانيك _مكانيك درطراحي جامدات كارشناسي
مهندسي برق_كنترل كارشناسي
تعداد رشته های  دانشکده پردیس 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع
عمران مهندسي عمران _سازه کارشناسی ارشد
برق مهندسي برق ـ قدرت کارشناسی ارشد
مكانيك مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي کارشناسی ارشد

بازدید امروز: 4