خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 22
بازديد ديروز: 210
بازديد کل: 599381
بروزرسانی: 6-7-1396
آمار دانشجویان

 

تعداد دانشجویان دانشکده کشاورزی در مقطع کارشناسی 
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 باغباني علوم و مهندسي باغباني 19
2 مهندسي كشاورزي_علوم باغباني 73
3 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 15
4 مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 53
5 خاكشناسي علوم و مهندسي خاك 89
6 مهندسي كشاورزي _علوم خاك 19
7 زراعت و اصلاح نباتات مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 19
8 مهندسي كشاورزي-زراعت واصلاح نباتات-گرايش اصلاح نباتات 41
9 مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات _گرايش زراعت 31
10 مهندسي كشاورزي_زراعت واصلاح نباتات 20
11 علوم دامي مهندسي علوم دامي 42
12 مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش دام 27
13 مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش طيور 26
14 علوم وصنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 103
15 مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي 10
16 گياهپزشكي مهندسي كشاورزي_ گياهپزشكي 90
17 مهندسي كشاورزي-آب علوم و مهندسي آب 140
18 مهندسي كشاورزي _آب 3
جمع کل  820
       
تعداد دانشجویان دانشکده کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 زراعت و اصلاح نباتات مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات 9
2 مهندسي كشاورزي-زراعت 37
3 مهندسي كشاورزي _بيوتكنولوژي كشاورزي 19
4 شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز 8
5 ژنتيك و به نژادي گياهي 7
6 علوم دامي مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش مديريت دامپروري 11
7 مهندسي كشاورزي_ علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 16
8 مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام 17
9 مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه نشخواركنندگان 20
10 مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش تغذيه طيور 19
11 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 21
12 مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي 14
13 مهندسي كشاورزي_توسعه كشاورزي 12
14 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 2
15 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 2
16 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم انساني كشاورزي 2
17 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و كارآفريني كشاورزي 2
18 باغباني مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه 7
19 مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزيها 9
20 مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي 11
21 مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ،ادويه اي و عطري 13
22 مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني 7
23 مهندسي كشاورزي _علوم باغباني گرايش بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي محصولات باغباني 10
24 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 6
25 علوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي ها 4
26 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 7
27 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 8
28 علوم و مهندسي باغباني گرايش توليدات محصولات گلخانه اي 7
29 گياهپزشكي مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي 26
30 مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي 24
31 خاكشناسي مهندسي كشاورزي علوم خاك_گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك 5
32 مهندسي كشاورزي_ علوم خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 5
33 مهندسي كشاورزي _علوم خاك گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك 9
34 مهندسي كشاورزي _علوم خاك گرايش بيولوژي وتكنولوژي خاك 5
35 مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 13
36 مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 14
37 مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 5
38 مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي 6
39 مهندسي كشاورزي-آب مهندسي كشاورزي _آبياري وزهكشي 27
40 مهندسي كشاورزي _سازه هاي آبي 28
41 علوم وصنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 34
جمع کل  508
       
تعداد دانشجویان دانشکده کشاورزی در مقطع دکترا
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات گرايش ژنتيك ملكولي ومهندسي ژنتيك 8
2 زراعت و اصلاح نباتات بيوتكنولوژي كشاورزي 19
3 زراعت و اصلاح نباتات زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 12
4 زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري 5
5 زراعت و اصلاح نباتات زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3
6 زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات 6
7 زراعت و اصلاح نباتات زراعت 12
8 زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهي 2
9 علوم دامي تغذيه دام 28
10 علوم دامي اصلاح نژاد دام 6
11 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي توسعه كشاورزي 9
12 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي ترويج و آموزش كشاورزي 17
13 باغباني علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه 22
14 باغباني علوم باغباني گرايش گياهان زينتي 9
15 باغباني علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزيها 3
16 باغباني علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه اي و عطري 2
17 باغباني علوم ومهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني 3
18 باغباني علوم ومهندسي باغباني گرايش اصلاح و بيوتكنولوزي گياهان باغباني 3
19 گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي گرايش پروكاريو ت هاي بيماري زاي گياهي 1
20 گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي گرايش نماتولوژي گياهي 2
21 گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي 5
22 گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهي 5
23 گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي گرايش ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي گياهي 2
24 خاكشناسي علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 10
25 خاكشناسي علوم خاك گرايش پيدايش ورده بندي ارزيابي خاك 5
26 خاكشناسي علوم خاك گرايش شيمي و حاصل خيزي خاك 10
27 خاكشناسي مديريت حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و آلودگي خاك ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 4
28 خاكشناسي مديريت خاك گريش ارزيابي اراضي و پدومتري 4
29 خاكشناسي مديريت خاك گرايش حفاظت و مديريت خاك 1
30 خاكشناسي مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك 2
31 خاكشناسي مديريت منابع خاك 4
جمع کل  224
       
تعداد دانشجویان دانشکده علوم  در مقطع کارشناسی
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 آمار آمار 32
2 آماروكاربردها 94
3 رياضي رياضيات و كاربردها زمينه رياضيات صنعتي 29
4 رياضيات و كاربردها زمينه علوم كامپيوتر 24
6 رياضيات وكاربردها 167
7 زمين شناسي زمين شناسي 140
8 زيست شناسي زيست شناسي 74
9 زيست شناسي_گرايش عمومي 75
11 شيمي شيمي _گرايش كاربردي 177
12 شيمي_گرايش محض 132
14 فيزيك فيزيك 187
15 فيزيك گرايش حالت جامد 82
جمع کل  1213
       
تعداد دانشجویان دانشکده علوم  در مقطع کارشناسی ارشد
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 آمار آماررياضي 71
2 رياضي رياضي كاربردي 79
3 رياضي محض كاربردي 1
4 رياضي محض گرايش آناليز 12
5 رياضي محض گرايش جبر 12
6 رياضي محض گرايش هندسه 5
7 زمين شناسي زمين شناسي گرايش پترولوژي 41
8 زمين شناسي گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي 24
9 زمين شناسي گرايش زمين شناسي اقتصادي 36
10 زيست شناسي زيست شناسي بيوسيستماتيك جانوري 27
11 زيست شناسي سلولي و ملكولي گرايش بيوشيمي 11
12 زيست شناسي فيزيولوژي گياهي 7
13 زيست شناسي_بيوشيمي 11
14 شيمي شيمي آلي 59
15 شيمي تجزيه 60
16 شيمي فيزيك 29
17 شيمي كاربردي 42
18 شيمي گرايش نانوشيمي 10
19 شيمي معدني 31
20 شيمي_شيمي پليمر 25
21 علوم وفناوري نانو_نانوشيمي 14
22 فيزيك علوم وفناوري نانوفيزيك نانوساختارها 35
23 فوتونيك گرايش فيزيك 15
24 فيزيك 17
25 فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 38
26 فيزيك گرايش حالت جامد 55
27 فيزيك گرايش نانو فيزيك 11
28 فيزيك گرايش هسته اي 10
29 فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 35
30 محيط زيست علوم محيط زيست 81
جمع کل  904
       
تعداد دانشجویان دانشکده علوم در مقطع دکترا
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 رياضي رياضي كاربردي 6
2 رياضي محض گرايش آناليز 8
3 رياضي محض گرايش جبر 4
4 رياضي محض گرايش هندسه 7
5 شيمي شيمي آلي 51
6 شيمي آلي گرايش پليمر 4
7 شيمي تجزيه 31
8 شيمي فيزيك 14
9 شيمي كاربردي 3
10 شيمي معدني 17
11 فيزيك علوم وفناوري نانو - نانوفيزيك گرايش نانوفتونيك 3
12 علوم وفناوري نانوفيزيك نانوساختارها 10
13 فيزيك 1
14 فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 19
15 فيزيك گرايش حالت جامد 10
16 فيزيك گرايش ماده چگال 13
17 فيزيك گرايش هسته اي 1
18 فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 17
جمع کل  219
       
تعداد دانشجویان دانشکده علوم انسانی در مقطع کارشناسی 
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام الهيات و معارف اسلامي ـ تاريخ و تمدن ملل اسلامي 104
2 جغرافيا آب وهواشناسي 52
3 جغرافيا 187
4 جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 62
5 جغرافياوبرنامه ريزي شهري 78
6 جغرافياي طبيعي _گرايش كارتوگرافي 5
7 ژئومورفولوژي 38
8 كارتوگرافي 42
9 حقوق حقوق 111
10 روانشناسي روانشناسي 158
11 روانشناسي روانشناسي عمومي 25
12 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي 116
13 علوم ورزشي تربيت بدني وعلوم ورزشي 23
14 علوم ورزشي 49
15 علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش 52
16 علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش 65
17 فلسفه فلسفه وحكمت اسلامي 82
18 مترجمي زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي 52
19 مترجمي زبان انگليسي 116
20 مديريت و حسابداري مديريت بازرگاني 153
21 مديريت صنعتي 141
22 كارداني حسابداري 74
جمع کل  1785
       
تعداد دانشجویان دانشکده علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد
ردیف گروه آموزشي رشته تحصيلي كل
1 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي 35
2 زبان وادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 12
3 جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري 18
4

بازدید امروز: 3