خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 184
بازديد ديروز: 157
بازديد کل: 217339
بروزرسانی: 31-5-1394
آمار دانشجویان

آمار تعداد دانشجویان در نیمسال 2-93 
تعداد دانشجویان  دانشکده کشاورزی 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع كل
زراعت و اصلاح نباتات زراعت واصلاح نباتات_گرايش اصلاح نباتات_ژنتيك بيومتري دكترا 3
زراعت_اصلاح نباتات گرايش بيومتري دكترا 9
زراعت _اصلاح نباتات _بيوتكنولوژي كشاورزي دكترا 14
زراعت _اصلاح نباتات _ژنتيك ملكولي ومهندسي ژنتيك دكترا 6
زراعت_اصلاح نباتات_فيزيولوژي گياهان زراعي دكترا 5
اصلاح نباتات (ژنتيك ملكولي) دكترا 3
زراعت (فيزيولوژي گياهان زراعي) دكترا 7
مهندسي كشاورزي-زراعت واصلاح نباتات-گرايش اصلاح نباتات كارشناسي 58
مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات _گرايش زراعت كارشناسي 51
مهندسي كشاورزي _ بيو تكنولوژي دركشاورزي کارشناسی ارشد 16
مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات کارشناسی ارشد 6
مهندسي كشاورزي-زراعت کارشناسی ارشد 34
مهندسي كشاورزي_اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري کارشناسی ارشد 3
علوم دامي علوم دامي _تغذيه دام دكترا 21
مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش طيور كارشناسي 66
مهندسي كشاورزي _علوم دامي_گرايش دام كارشناسي 66
مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش مديريت دامپروري کارشناسی ارشد 13
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه دام کارشناسی ارشد 20
مهندسي كشاورزي_ علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام کارشناسی ارشد 17
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد 20
علوم دامي گرايش تغذيه دام دكترا 7
ترويج و آموزش كشاورزي مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي كارشناسي 95
مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي کارشناسی ارشد 18
مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي کارشناسی ارشد 23
باغباني علوم باغباني وفضاي سبز_فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه دكترا 12
علوم باغباني و فضاي سبز_گياهان زينتي دكترا 4
مهندسي كشاورزي_علوم باغباني كارشناسي 101
مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش ميوه كاري کارشناسی ارشد 11
مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش سبزي كاري کارشناسی ارشد 12
مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش گياهان زينتي کارشناسی ارشد 13
باغباني گرايش _ گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي کارشناسی ارشد 4
مهندسي كشاورزي_علوم باغباني گرايش گياهان دارويي ، ادويه اي کارشناسی ارشد 4
گياهپزشكي حشره شناسي كشاورزي گرايش بيماري شناسي گياهي دكترا 3
حشره شناسي كشاورزي_بيماري شناسي گياهي_قارچ شناسي دكترا 5
بيماري شناسي گياهي _ نماتولوژي دكترا 2
بيماري شناسي گياهي دكترا 1
مهندسي كشاورزي_ گياهپزشكي كارشناسي 105
مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي کارشناسی ارشد 17
مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي کارشناسی ارشد 18
خاكشناسي علوم خاك دكترا 1
علوم خاك_خاكشناسي پيدايش ورده بندي وارزيابي خاك دكترا 5
علوم خاك_خاكشناسي شيمي وحاصلخيزي خاك دكترا 11
علوم خاك_خاكشناسي فيزيك وحفاظت خاك دكترا 10
مهندسي كشاورزي _علوم خاك كارشناسي 62
علوم و مهندسي خاك كارشناسي 23
مهندسي كشاورزي علوم خاك_گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك کارشناسی ارشد 10
مهندسي كشاورزي_ علوم خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك کارشناسی ارشد 9
مهندسي كشاورزي _علوم خاك گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك کارشناسی ارشد 10
مهندسي كشاورزي-آب علوم و مهندسي آب كارشناسي 79
مهندسي كشاورزي _آب كارشناسي 77
مهندسي كشاورزي _آبياري وزهكشي کارشناسی ارشد 26
مهندسي كشاورزي _سازه هاي آبي کارشناسی ارشد 23
علوم وصنايع غذايي مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي كارشناسي 68
مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي کارشناسی ارشد 3
مهندسي كشاورزي_صنايع غذايي _تكنولوژي مواد غذايي کارشناسی ارشد 5
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) كارشناسي 28
جمع کل  1343
تعداد دانشجویان دانشکده علوم
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع كل
آمار آمار كارشناسي 2
آماروكاربردها كارشناسي 118
آماررياضي کارشناسی ارشد 35
شیمی شيمي_شيمي فيزيك دكترا 9
شيمي_شيمي آلي دكترا 38
شيمي_شيمي معدني دكترا 15
شيمي_شيمي تجزيه دكترا 29
شيمي_شيمي آلي زمينه پليمر دكترا 3
شيمي_گرايش محض كارشناسي 105
شيمي _گرايش كاربردي كارشناسي 116
شيمي_شيمي پليمر کارشناسی ارشد 19
شيمي كاربردي کارشناسی ارشد 12
شيمي_شيمي فيزيك کارشناسی ارشد 18
شيمي_شيمي آلي کارشناسی ارشد 42
شيمي_شيمي معدني کارشناسی ارشد 15
شيمي_شيمي تجزيه کارشناسی ارشد 35
علوم وفناوري نانو_نانوشيمي کارشناسی ارشد 5
زيست شناسي زيست شناسي_گرايش عمومي كارشناسي 138
زيست شناسي_بيوشيمي کارشناسی ارشد 17
زيست شناسي_علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي کارشناسی ارشد 7
زيست شناسي_علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري کارشناسی ارشد 9
فيزيك فيزيك دكترا 4
فيزيك گرايش اتمي ملكولي دكترا 6
فيزيك ـ گرايش حالت جامد دكترا 2
فيزيك ـ گرايش هسته اي دكترا 1
فيزيك_گرايش جوسياره اي دكترا 1
فيزيك_گرايش مكانيك آماري دكترا 1
فيزيك_گرايش نانوفيزيك محاسباتي دكترا 1
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي دكترا 4
نانوفيزيك_نانوفيزيك محاسباتي دكترا 3
فيزيك زمينه سيستم هاي پيچيده دكترا 2
فيزيك گرايش فيزيك نجومي _اختر فيزيك دكترا 4
فيزيك گرايش ماده چگال_حالت جامد دكترا 3
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي زمينه اپتيك تجربي دكترا 2
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي زمينه اپتيك كوانتومي دكترا 3
فيزيك گرايش فيزيك نجومي (نجوم و اختر فيزيك) دكترا 3
فيزيك گرايش ماده چگال زمينه سيستم هاي پيچيده دكترا 2
نانوفيزيك دكترا 3
فيزيك كارشناسي 104
فيزيك_گرايش حالت جامد كارشناسي 109
علوم وفناوري نانو_نانوفيزيك کارشناسی ارشد 23
فيزيك ـ گرايش حالت جامد کارشناسی ارشد 15
فيزيك ـ گرايش هسته اي کارشناسی ارشد 10
فيزيك_گرايش اتمي وملكولي درزمينه اپتيك کارشناسی ارشد 19
فيزيك_گرايش حالت جامد_ماده چگال کارشناسی ارشد 13
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي کارشناسی ارشد 17
فيزيك گرايش فيزيك بنيادي (نظري) کارشناسی ارشد 1
فيزيك گرايش اتمي وملكولي کارشناسی ارشد 19
رياضي رياضي كاربردي_گرايش كاربردي زمينه تركيبات و گراف دكترا 1
رياضي محض_گرايش آناليز دكترا 4
رياضي كاربردي دكترا 3
رياضي _گرايش جبر دكترا 4
رياضي_گرايش آناليزرياضي دكترا 2
رياضي گرايش هندسه (توپولوژي) دكترا 1
رياضي گرايش كاربردي نظريه اعداد دكترا 1
رياضيات وكاربردها كارشناسي 154
رياضي محض_گرايش آناليز کارشناسی ارشد 13
رياضي محض_گرايش جبر کارشناسی ارشد 13
رياضي كاربردي کارشناسی ارشد 15
رياضي محض_گرايش هندسه کارشناسی ارشد 12
رياضي محض زمينه گراف وتركيبات کارشناسی ارشد 2
رياضي محض زمينه نظريه اعداد کارشناسی ارشد 7
رياضي كاربردي زمينه معادلات ديفرانسيل کارشناسی ارشد 2
رياضي كاربردي در زمينه معادلات کارشناسی ارشد 6
رياضي كاربردي زمينه گراف وتركيبات کارشناسی ارشد 16
زمين شناسي زمين شناسي كارشناسي 135
زمين شناسي اقتصادي کارشناسی ارشد 7
زمين شناسي _پترولوژي کارشناسی ارشد 28
زمين شناسي _چينه نگاري و ديرينه شناسي کارشناسی ارشد 4
محيط زيست علوم محيط زيست کارشناسی ارشد 42
جمع کل  1634
تعداد دانشجویان دانشکده علوم انسانی  
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع كل
حقوق حقوق كارشناسي 27
زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دكترا 8
زبان وادبيات فارسي كارشناسي 130
زبان وادبيات فارسي کارشناسی ارشد 28
جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري دكترا 9
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش آب و هواشناسي شهري دكترا 2
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش تغييرات آب و هوايي دكترا 5
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)گرايش مخاطرات آب و هوايي دكترا 3
جغرافياي طبيعي_ژئومورفولوژي كارشناسي 1
ژئومورفولوژي كارشناسي 80
جغرافياوبرنامه ريزي شهري كارشناسي 108
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي كارشناسي 92
جغرافياي طبيعي _گرايش كارتوگرافي كارشناسي 67
آب وهواشناسي كارشناسي 67
كارتوگرافي كارشناسي 16
جغرافياوبرنامه ريزي شهري کارشناسی ارشد 2
آب وهواشناسي (اقليم شناسي)_(جغرافياي طبيعي)گرايش آب وهواشناسي سينوپتيك کارشناسی ارشد 13
ژئومورفولوژي_جغرافياي طبيعي گرايش هيدروژئو مورفولوژي در برنامه ريزي محيطي کارشناسی ارشد 16
آب وهواشناسي(اقليم شناسي)_(جغرافياي طبيعي)گرايش آب وهواشناسي كاربردي کارشناسی ارشد 14
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري کارشناسی ارشد 17
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا کارشناسی ارشد 11
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي کارشناسی ارشد 16
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي کارشناسی ارشد 14
جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي فضايي مجتمع هاي گردشگري کارشناسی ارشد 14
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسی ارشد 15
فلسفه فلسفه و كلام اسلامي دكترا 6
فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي 82
اخلاق_گرايش فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد 15
فلسفه دين کارشناسی ارشد 6
الهيات ومعارف اسلامي_فلسفه وكلام اسلامي کارشناسی ارشد 16
تربيت بدني وعلوم ورزشي تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي 31
تربيت بدني وعلوم ورزشي_گرايش فيزيولوژي ورزشي كارشناسي 59
علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش كارشناسي 24
علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش كارشناسي 27
تربيت بدني و علوم ورزشي _فيزيولوژي ورزشي کارشناسی ارشد 14
مديريت و حسابداري كارداني حسابداري كارداني 62
مديريت بازرگاني كارشناسي 173
مديريت صنعتي كارشناسي 163
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي کارشناسی ارشد 12
مديريت بازرگاني کارشناسی ارشد 9
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي کارشناسی ارشد 13
مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي کارشناسی ارشد 8
علوم اقتصادي کارشناسی ارشد 18
مترجمي زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي كارشناسي 90
آموزش زبان انگليسي کارشناسی ارشد 31
روانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي 96
روانشناسي عمومي کارشناسی ارشد 23
الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام الهيات ومعارف اسلامي ـ تاريخ وتمدن ملل اسلامي كارشناسي 90
تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي کارشناسی ارشد 26
تاريخ _ تاريخ ايران اسلامي کارشناسی ارشد 15
جمع کل  1884
تعداد دانشجویان دانشکده مهندسی 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع كل
مهندسي مواد مهندسي مواد _متالورژي استخراجي كارشناسي 68
عمران مهندسي عمران _سازه دكترا 7
مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي دكترا 3
مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي دكترا 2
مهندسي عمران_راه ترابري دكترا 3
مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك دكترا 3
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي دكترا 3
مهندسي عمران_عمران كارشناسي 14
مهندسي عمران كارشناسي 286
مهندسي عمران _سازه کارشناسی ارشد 41
مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي کارشناسی ارشد 17
مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي کارشناسی ارشد 12
مهندسي عمران_راه ترابري کارشناسی ارشد 22
مهندسي عمران _ژئوتكنيك کارشناسی ارشد 13
مهندسي عمران_مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي کارشناسی ارشد 17
معماري مهندسي معماري كارشناسي 161
نقاشي كارشناسي 75
مهندسي معماري کارشناسی ارشد 34
برق مهندسي برق_كنترل دكترا 4
مهندسي برق _ قدرت دكترا 21
مهندسي برق_الكترونيك دكترا 17
مهندسي برق_كنترل كارشناسي 138
مهندسي برق كارشناسي 46
مهندسي برق ـ مخابرات كارشناسي 101
مهندسي برق ـ قدرت كارشناسي 181
مهندسي برق ـ الكترونيك كارشناسي 151
مهندسي برق_كنترل کارشناسی ارشد 20
مهندسي برق _ قدرت کارشناسی ارشد 66
مهندسي برق_الكترونيك کارشناسی ارشد 27
مهندسي پزشكي _بيو الكتريك کارشناسی ارشد 2
مهندسي برق _الكترونيك گرايش سيستم هاي ديجيتال کارشناسی ارشد 15
مكانيك مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي(ديناميك جامدات) دكترا 6
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي ديناميك دكترا 11
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي گرايش مكانيك جامدات دكترا 6
مهندسي مكانيك _مكانيك درحرارت وسيالات كارشناسي 23
مهندسي مكانيك _مكانيك درطراحي جامدات كارشناسي 28
مهندسي مكانيك كارشناسي 288
مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي کارشناسی ارشد 42
مهندسي مكانيك_ساخت وتوليد کارشناسی ارشد 14
مهندسي مكانيك _تبديل انرژي کارشناسی ارشد 15
كامپيوتر مهندسي كامپيوتر_هوش مصنوعي دكترا 9
مهندسي كامپيوتر _نرم افزار كارشناسي 214
مهندسي كامپيوتر _نرم افزار کارشناسی ارشد 22
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 37
نقشه برداري مهندسي عمران _ نقشه برداري كارشناسي 121
مهندسي عمران _نقشه برداري _ژئودزي کارشناسی ارشد 9
معدن مهندسي معدن _استخراج معدن كارشناسي 69
مهندسي معدن_اكتشاف معدن كارشناسي 29
مهندسي معدن كارشناسي 128
مهندسي معدن_مكانيك سنگ کارشناسی ارشد 24
مهندسي شيمي مهندسي شيمي كارشناسي 231
دانشکده مهندسی ابهر  مهندسي مكانيك _مكانيك درحرارت وسيالات كارشناسي 43
مهندسي مكانيك _مكانيك درطراحي جامدات كارشناسي 3
مهندسي برق_كنترل كارشناسي 40
جمع کل  2982
تعداد دانشجویان  دانشکده پردیس 
گروه آموزشي رشته تحصيلي مقطع كل
عمران مهندسي عمران _سازه کارشناسی ارشد 16
برق مهندسي برق ـ قدرت کارشناسی ارشد 8
مكانيك مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي کارشناسی ارشد 6
جمع کل  30

بازدید امروز: 3