بروز رساني: 23/6/1394
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

گروه: علوم دامی

مسئول آزمایشگاه: خانم کاملیا سیامکی (کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی)

داخلی آزمایشگاه:

دروس کارشناسی مرتیط: اصول ژنتیک دام و طیور

زمینه های آزمایشی اصلی: استخراج DNA و RNA ، انواع روشهای PCR ، انواع الکتروفورز، رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید، اسکن ژل

زمینه های آزمایشی دیگر:

دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی موجود:  PCR ، ژل داک، اسکنر، اتوکلاو، مایکروویو، Block   mixing ، ترازو، بن ماری، سانتریفیوژ یخچال دار (ویال، فالکن 15 و 50 سی سی)، انکوباتور (در حال راه اندازی)