بروز رساني: 15/07/1394
آزمایشگاه میکروبیولوژی

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه: علوم دامی
مسئول آزمایشگاه: مهندس جواد درگاهی (کارشناسی علوم دامی)
داخلی آزمایشگاه: 2387
دروس کارشناسی مرتبط: میکروبیولوژی، بهداشت دام و طیور
زمینه های آزمایشی اصلی: تهیه محیط های کشت مختلف، رنگ آمیزی گرم، شمارش میکروبی (کلی فرم، لاکتوباسیلوس و...)، آنتی بیوگرام و ...
زمینه های آزمایشی دیگر: اندازه گیری فراسنجه های خونی و ... با دستگاه اسپکتروفتومتر

ه

: