بروز رساني: 15/07/1394
آزمایشگاه تغذیه

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه تغذیه

گروه: علوم دامی

مسئول آزمایشگاه: مهندس حسین سعیدمحمدی

داخلی آزمایشگاه: 2345

دروس کارشناسی مرتبط: اصول تغذیه دام- خوراک و خوراک دادن

زمینه های آزمایشی اصلی: اندازه گیری ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، NDF و ADF ، اندازه گیری انرژی خام (در حال راه اندازی)

زمینه های آزمایشی دیگر: اندازه گیری هورمون ها با دستگاه الایزا، اندازه گیری فراسنجه های خونی و ... با دستگاه اتوآنالایزر (در حال راه اندازی)

دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی موجود: سوکسله، دستگاه هضم کلدال، دستگاه تقطیر کلدال، الایزا، فلیم فتومتر، آون، بن ماری، دسیکاتور، ترازو (با دقت گرم)، PHمتر، کوره، سانتریفیوژ (فالکن 15 و 50 سی سی)، یخچال فریزر20- درجه سانتی گراد، اتوآنالایزر (در حال راه اندازی)، بمب کالریمتر (در حال راه اندازی)