بروز رساني: 15/4/1391
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام (و زنبور عسل)

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام (و زنبور عسل)
گروه: علوم دامی
مسئول آزمایشگاه:
داخلی آزمایشگاه:
دروس کارشناسی مرتیط: تشریح و فیزیولوژی دام، فیزیولوژی تولید مثل، تکنیک های تولید مثلی، پرورش زنبور عسل 
زمینه های آزمایشی اصلی:
زمینه های آزمایشی دیگر:
دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی موجود: میکروسکوپ مدرج، رفراکتومتر (پورتال و رومیزی)، ادوات زنبورداری

ه

: