بروز رساني: 15/4/1391
گوسفندداری

عنوان فارم: گوسفندداری

گروه: علوم دامی

مسئول فارم: مهندس داوود علیاری (کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام)

داخلی فارم: 2453

دروس کارشناسی مرتبط: پرورش گوسفند، پرورش بز، رفتارشناسی حیوانات اهلی

مشخصات فارم: