بروز رساني: 15/4/1391
کارگاه زنبور عسل

عنوان کارگاه: کارگاه زنبور عسل

گروه: علوم دامی

مسئول کارگاه: خانم مهندس رحیمه سپهری

داخلی کارگاه:

دروس کارشناسی مرتبط: پرورش زنبور عسل

زمینه کارگاهی اصلی: ساخت کندو، قاب کندو، بازیابی موم و ...

زمینه کارگاهی دیگر:

دستگاهها و لوازم آزمایشی موجود: