بروز رساني: 15/4/1391
مرغداری گوشتی

عنوان فارم: مرغداری گوشتی
گروه: علوم دامی
مسئول فارم:
داخلی فارم:
دروس کارشناسی مرتبط: پرورش طیور، رفتارشناسی حیوانات اهلی، پرورش جوجه های گوشتی
مشخصات فارم: سالن 2500 قطعه ای جوجه گوشتی با سیستم بسته

: