پایگاه‌ها و مجله‌های علمی الکترونیکی

اين پایگاه‌ها، موتورهاي جستجوي علمي هستند كه جهت جستجو و بازيابي اوليه و انجام يك جستجوي علمي طراحي شده‌اند و براي دريافت اطلاعات‌پایه از منبع موردنظر می‌باشند كه اين اطلاعات عبارت‌اند از: اطلاعات كتابشناختي، چكيده مقاله موردنظر، نام نويسنده، سال انتشار، شماره و جلد ژورنال و غیره. همچنين لينك به متن كامل مقاله درصورتی‌که پايگاه مربوط به آن در اشتراك دانشگاه باشد، امکان‌پذیر است. البته در بعضي از بانک‌های اطلاعاتي اطلاعات استنادي مقاله نيز ارائه می‌شود، مانند پایگاه ISI. جهت دسترسی به پایگاه‌ها و مجله‌های علمی الکترونیکی، می‌توانید از لینک‌های ذيل استفاده نمایید:

Academic Journals

Description: http://www.academicjournals.org/

Academic Source Premier

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/1.jpg

ACM digital library

Description: http://dl.acm.org/advsearch.cfm

Acoustical Society of America

Description: http://acousticalsociety.org/

ACS publications

Description: http://pubs.acs.org/search/advanced

Agricultural Institute of Canada

Description: http://www.aic.ca

Akademiai Kiado

Description: http://akkrt.hu/

American Academy of Neurology

Description: https://www.aan.com/

American Academy of Orthopaedic Surgeons

Description: http://www.aaos.org

American Academy of Pediatrics

Description: http://www.aap.org

American Academy of Periodontology

Description: http://www.perio.org/

American Association for Cancer Research (AACR)

Description: http://www.aacr.org/

American Association for Clinical Chemistry

Description: http://www.aacc.org

American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

Description: http://www.aacn.org/

American Association of Immunologists

Description: http://www.aai.org/

American Association of Neurological Surgeons

Description: http://www.aans.org/

American Association of Petroleum Geologists

Description: http://www.aapg.org/

American Association of Physicists in Medicine

Description: https://www.aapm.org/default.asp

American Association of Physics Teachers

Description: http://www.aapt.org/

American College of Chest Physicians

Description: http://www.chestnet.org/

American College of Physicians

Description: https://www.acponline.org/

American Dental Association

Description: http://www.ada.org

American Diabetes Association

Description: http://www.diabetes.org/‎

American Economic Association (AEA)

Description: https://www.aeaweb.org/

American Heart Association (AHA)

Description: http://www.heart.org

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

Description: https://www.aiaa.org/

American Institute of Mathematical Sciences

Description: https://aimsciences.org/advancedSearch.html

American Institute of Physics (AIP)

Description: http://www.aip.org/

American Institute of Ultrasound in Medicine

Description: http://www.aium.org/

American Journal of Pharmaceutical Education

Description: http://www.ajpe.org/search/advanced

American Journal of Science

Description: http://www.ajsonline.org/search

American Mathematical Society (AMS)

Description: http://www.ams.org

American Meteorological Society

Description: http://www.ametsoc.org/

American Physical Society (APS)

Description: http://www.aps.org/

American Physical Therapy Association

Description: http://www.apta.org/

American Physiological Society

Description: http://www.the-aps.org/

American Phytopathological Society

Description: http://www.apsnet.org

American Psychiatric Publishing

Description: http://www.appi.org

American Psychological Association

Description: http://www.apa.org/

American Psychosomatic Society

Description: http://www.psychosomatic.org

American Public Health Association

Description: https://www.apha.org/

American Roentgen Ray Society

Description: http://www.arrs.org/

American Society of Tropical Medicine and Hygiene

Description: http://www.astmh.org

American Society for Biochemistry & Molecular Biology

Description: http://www.asbmb.org/

American Society for Civil Engineers (ASCE)

Description: http://www.asce.org/

American Society for Clinical Investigation

Description: https://www.the-asci.org

American Society for Mechanical Engineers (ASME)

Description: https://www.asme.org/

American Society for Microbiology (ASM)

Description: http://www.asm.org/

American Society for Nutrition

Description: http://www.nutrition.org/

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Description: http://www.aspet.org/

American Society of Agronomy

Description: https://www.agronomy.org/

American Society of Animal Science

Description: https://www.asas.org/

American Society of Clinical Oncology

Description: http://www.asco.org/

American Society of Consultant Pharmacists

Description: https://www.ascp.com/

American Society of Health-System Pharmacists

Description: http://www.ashp.org/

American Society of Hematology (ASH)

Description: http://www.hematology.org/

American Society of Nephrology

Description: https://www.asn-online.org/

American Society of Plant Biologists

Description: http://my.aspb.org/

American Vacuum Society

Description: https://www.avs.org/

American Veterinary Medical Association

Description: https://www.avma.org

Ammons Scientific

Description: http://www.amsci.com/

Annals of Family Medicine

Description: http://www.annfammed.org/search

Annual reviews

Description: http://www.annualreviews.org/search/advanced

Association for Research in Vision and Ophthalmology

Description: http://www.arvo.org/

Association of American Veterinary Medical Colleges

Description: http://www.aavmc.org/

Atlantis Press

Description: http://www.atlantis-press.com/

Atsjournals

Description: http://www.atsjournals.org/search

Baishideng Publishing Group

Description: http://www.wjgnet.com/

Begell House

Description: http://www.begellhouse.com/

Bellwether Publishing

Description: http://www.bellpub.com/

Benthamdirect

Description: http://www.benthamdirect.org

Biochemical Society

Description: http://www.biochemistry.org/

Biologists

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/17_biolog.jpg

Biomed Central

Description: http://www.biomedcentral.com/search

BioOne

Description: http://www.bioone.org/search/advanced

Biotechniques

Description: http://www.biotechniques.com/

BRITISH EDITORIAL SOCIETY OF BONE & JOINT SURGERY

Description: http://www.boneandjoint.org.uk/

British Institute of Radiology

Description: http://www.bir.org.uk/

British Medical Journals (BMJ)

Description: http://www.bmj.com/

British Orthodontic Society

Description: http://www.bos.org.uk

Business Source Premier

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/21_bsp.jpg

California Agriculture

Description: http://californiaagriculture.ucanr.edu/

Cambridge Journals

Description: http://journals.cambridge.org/action/advanceSearch

Cell Biology International

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/23_cell.gif

Cell Press

Description: http://www.cell.com/search?searchType=advanced&journalCode=

Cold Spring Harbor Lab Press

Description: http://www.cshlpress.com/

College of American Pathologists

Description: http://www.cap.org/

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Description: http://www.csiro.au/

CRCnetBASE

Description: http://www.crcnetbase.com/search/advanced

Crops Science Society of America

Description: https://www.crops.org/

De GRUYTER

Description: http://www.degruyter.com/

Disease-a-Month

Description: http://www.diseaseamonth.com/

Earthquakespectra

Description: http://earthquakespectra.org/search/advanced

Ecological Society of America

Description: http://www.esa.org/esa/

EconLit™ with Full Text

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/26_econ.jpg

ECS Digital Library

Description: http://ecsdl.org/search

Emerald

Description: http://www.emeraldinsight.com/search/advanced

Endocrine Society

Description: http://www.endocrine.org/

Endocrine Society

Description: http://www.endocrine.org/

Environment and Planning B

Description: http://www.envplan.com/

Erdkunde

Description: http://www.erdkunde.uni-bonn.de/

European Respiratory Society

Description: http://www.ersnet.org/

European society of endocrinology

Description: http://www.ese-hormones.org/

Expert Reviews

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/28_expert.jpg

Federation of Animal Science Societies (FASS)

Description: http://www.fass.org

Foundation for Rehabilitation Information

Description: http://www.medicaljournals.se/jrm/

Frontiers in Bioscience

Description: https://www.bioscience.org/

Future Medicine

Description: http://www.futuremedicine.com/search/advanced

Future Science

Description: http://www.future-science.com/

Genetics Society of America

Description: http://www.genetics-gsa.org/

Genome Biology

Description: http://genomebiology.com/search

Geological Society of America (GSW)

Description: http://www.geoscienceworld.org/search

Geological Society of London

Description: http://www.geolsoc.org.uk/

Global Health Action

Description: http://www.globalhealthaction.net

Guilford Press

Description: http://www.guilford.com/

Health Affairs

Description: http://www.healthaffairs.org/

Hindawi

Description: http://www.hindawi.com/

IEEE Xplore

Description: http://ieeexplore.ieee.org

IET Digital Library

Description: http://digital-library.theiet.org/

IGI Global

Description: http://www.igi-global.com/

Informa Healthcare

Description: http://informahealthcare.com/search/advanced

INFORMS

Description: https://www.informs.org/

Institution of Civil Engineers

Description: http://www.ice.org.uk/

International Phycological Society

Description: http://www.intphycsoc.org/

International Journal of Computer and Electrical Engineering

Description: http://www.ijcee.org/

International Union of Microbiological Society

Description: http://www.iums.org/

IOP Science

Description: http://iopscience.iop.org/

IOs Press

Description: http://www.iospress.nl/

IWA Publishing

Description: http://www.iwaponline.com/

JAMA Network

Description: http://jamanetwork.com/Solr/advancedSearch.aspx

Japan Society of Applied Physics

Description: https://www.jsap.or.jp/english/

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

Description: http://www.jospt.org/search

Journal of Rheumatology

Description: http://www.jrheum.org/search

Journal of the American Animal Hospital Association(JAAHA)

Description: http://www.jaaha.org/

Journal of the American Board of Family Medicine

Description: http://www.jabfm.org/

Journal of Visualized Experiments

Description: http://www.jove.com/

Jstor

Description: http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?acc=off&wc=on

KARGER

Description: http://www.karger.com/

Korean Neurological Association

Description: http://www.neuro.or.kr/english/

Liebert Pub

Description: http://www.liebertpub.com/

Lippincott Williams & Wilkins

Description: http://www.lww.com/

MDPI Open Access

Description: http://www.mdpi.com/

Medline with Full Text

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/41_mid.jpg

MIT Press

Description: http://mitpress.mit.edu/journals

Morgan & Claypool

Description: http://www.morganclaypool.com/

Multi-Science Publishing

Description: http://www.multi-science.co.uk/

Mycological Society of America

Description: http://msafungi.org/

NACE International

Description: http://www.nace.org

Nature Publishing Group

Description: http://www.nature.com/

Neonatal Network

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/neonatal.png

New England Journal of Medicine

Description: http://www.nejm.org/medical-search

OECD iLibrary

Description: http://www.oecd-ilibrary.org/

Oldenbourg-link

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/14_olden.jpg

Oncology Nursing Society(ONS)

Description: https://www.ons.org/

Onefile

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/46_onelife.jpg

OnePetro

Description: https://www.onepetro.org/

Optics InfoBase

Description: http://www.opticsinfobase.org/advancedsearch.cfm

Orthopedics journals

Description: http://www.healio.com

Oxford Journals

Description: http://services.oxfordjournals.org/search.dtl

Palgrave Macmillan Journals

Description: http://www.palgrave-journals.com/search/adv_search

Parenteral Drug Association (PDA)

Description: http://www.pda.org/

Perception

Description: http://www.perceptionweb.com/

PLoS series

Description: http://www.plos.org/publications/journals/

Proceedings of National Academy of Sciences(PNAS)

Description: http://www.pnas.org/search

Progress In Electromagnetics Research M

Description: http://www.jpier.org/PIERM

Project MUSE

Description: http://muse.jhu.edu/

Proquest

Description: http://www.proquest.com/

Rockefeller University Press

Description: http://www.rupress.org/

Royal College of Psychiatrists

Description: http://www.rcpsych.ac.uk/

Royal Society Publishing

Description: http://royalsocietypublishing.org/search

RSC Publishing

Description: http://pubs.rsc.org/en/search/advancedsearch

SAGE Journals

Description: http://online.sagepub.com/search

Science

Description: http://www.sciencemag.org/search

Science Alert

Description: http://scialert.net/journals.php

Science Asia

Description: http://www.scienceasia.org/

Sciencedirect (Elsevier journals & books)

Description: http://www.sciencedirect.com/science/search

Scientific.net

Description: http://www.scientific.net/Paper/Search

Seismological Society of America

Description: http://www.seismosoc.org/

Seminhematol.org

Description: http://www.seminhematol.org/

Society for General Microbiology

Description: http://www.sgm.ac.uk/

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Description: http://www.siam.org/

Society for Neuroscience

Description: http://www.sfn.org/

Society for reproduction and fertility

Description: http://www.srf-reproduction.org/

Society for Study of Reproduction

Description: https://www.ssr.org/

Society of Exploration GEOPHYSICS

Description: http://www.seg.org/seg

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

Description: http://www.snmmi.org/

Society of Petroleum Engineers

Description: http://www.spe.org/

Soil and Water Conservation Society

Description: http://www.swcs.org/

Soils Science Society of America

Description: https://www.soils.org/

SPIE Digital Library

Description: http://spiedigitallibrary.org/Solr/advancedSearch.aspx

SPORTDiscus with full text

Description: http://gigalib.org/App_Themes/images/dbicons/sportd.jpg

Springer (journals & books)

Description: http://www.springer.com

Taylor and Francis

Description: http://www.tandfonline.com/search/advanced

The Korean Gastric Cancer Association

Description: http://www.kgca-i.or.kr/

The Society of Federal Health Professionals

Description: http://www.amsus.org

Thieme E-Journals

Description: https://www.thieme-connect.com

Transportation Research Board (TRB)

Description: http://www.trb.org/Main/Home.aspx

Trauma Monthly

Description: http://traumamon.com/

Wildlife Disease Association

Description: http://www.wildlifedisease.org

Wiley Online Library (journals & books)

Description: http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search

Woodhead Publishing

Description: http://www.woodheadpublishingonline.com/find.mpx

World Scientific

Description: http://www.worldscientific.com/search?type=advanced

Zentralblatt

Description: http://www.zentralblatt-math.org