AfterLogic Webmail راهنمای استفاده از


1.توضیحات کلی در رابطه با این ویمیل
2.امکان نمایش فایل ها با MS Office documents viewer
3.امکان zip کردن فایل های الصاقی
4.امکان جدید Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی)
1-4.امکان به اشتراک گذاشتن فایل با دیگر کاربران ( محدودیت فرستادن فایل های بزرگتر به لیست های گروهی حل می شود)
2-4.امکان آسان کپی کردن فایل های الصاقی ایمیلتان به Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی)
3-4.امکان الصاق آسان فایل های Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی) به ایمیلتان
5.چگونه می توان امکاناتی بیشتر از آنچه editor این وب میل دارد را داشت؟
6.چگونه می توان از میزان فضای سهمیه خود مطلع شد؟
7.توضیحاتی در مورد دفترچه آدرس ها (Contacts) .
8.چگونه می توان دفترچه آدرس ها را از جایی دیگر به این ویمیل منتقل کرد؟
9.چگونه می توان گروهی از آدرسها داشت؟
10. امکانات اضافی در جستجو چگونه است؟
11.در قمست setting چه چیزهایی وجود دارد؟
1-11. Skin های متفاوت.
2-11. امکان ایجاد Identity های متفاوت
3-11.چگونه می توان پسورد خود را عوض کرد؟
4-11.چگونه می توان فولدر جدید ایجاد کرد؟
5-11. (فیلترینگ) آیا می توان تنظیماتی انجام داد تا ایمیل ها براساس دسته بندی خاص ( فرستنده ، موضوع و ...) به فولدر خاصی منتقل شوند؟
6-11.چگونه می توان Signature خود را ایجاد کرد؟