خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 343
    بازديد ديروز: 268
    بازديد کل: 233604
بروزرسانی: 23-8-1397
دروس گروه حقوق

بـرنـامــه درســي بازنگری شده  دوره کارشناسي رشته حقوق (فایل زیپ شده بصورت rar)
برنامه هشت نیمسال مقطع کارشناسی رشته حقوق 
مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس کارشناسی حقوق

 

لیست کتب خریداری شده در کتابخانه 

حقوق خصوصی

(مقدمه علم حقوق)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی ( کنگره)

ردیف

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران/ ناصر کاتوزيان.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۸۸.

K‎ ۲۳۰‎ /ک‏‎۲‎ م‏‎۷ ۱۳۸۸

1

مقدمه علم حقوق با رويکردي به حقوق ايران و اسلام/ مصطفي دانش‌پژوه.- قم: (سمت) مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۰.

K‎ ۲۳۰‎ /د‏‎۵‎ م‏‎۹ ۱۳۹۰

2

مقدمه عمومي علم حقوق/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: گنج دانش، ‎۱۳۸۷.

K‎ ۲۳۰‎ /ج‏‎۷‎ م‏‎۷ ۱۳۸۷

3

روش جديد در مقدمه عمومي علوم حقوق/ اثر محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۸۶

K‎ ۲۳۰‎ /ج‏‎۷‎ ر‏‎۹ ۱۳۸۶

4

( اشخاص)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی( کنگره)

ردیف

[ايران. قوانين و احکام]

حقوق مدني اشخاص و محجورين/ سيدحسين صفائي، سيدمرتضي قاسم‌زاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.

KMH‎ ۵۱۱‎ /ص‏‎۷‎ ح‏‎۷ ۱۳۸۸

1

شخصيت حقوقي/ مولف محمدجواد صفار.- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۰.

K‎ ۶۵۰‎ /ص‏‎۷‎ ش‏‎۳ ۱۳۹۰

2

شخصيت و اهليت در حقوق مدني/ محمدحسين ساکت.- تهران: جنگل، ‎۱۳۸۶.

K‎ ۶۲۷/۲‎ /س‏‎۲‎ ش‏‎۳ 1۳۸۶

 

 

3

اقامتگاه : در حقوق ايران و فرانسه و حقوق برخي کشورها/ حسن حسني.- تهران: نشرميزان، ‎۱۳۹۰.

K‎ ۷۱۳۰‎ /ح‏‎۵‎ الف‏‎۷ ۱۳۹۰

 

 

4

حقوق اثبات حجر/ مجيد پوراستاد، حميدرضا شاهچراغي، سحر لله‌خاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

KMH‎ ۵۱۱‎ /پ‏‎۹‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۵

5

تحليل فقهي: حقوقي قانون امور حسبي و تاثير آن در رويه قضايي/ عبدالله خدابخشي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

KMH‎ ۴۸۳۰‎ /خ‏‎۴‎ ت‏‎۳ ۱۳۹۵

6

حقوق ثبت احوال/ عباس ميرشکاري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۳.


 

KMH‎ ۵۶‎ /م‏‎۹‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۳

7

تحليل فقهي: حقوقي قانون امور حسبي و تاثير آن در رويه قضايي/ عبدالله خدابخشي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

KMH‎ ۴۸۳۰‎ /خ‏‎۴‎ ت‏‎۳ ۱۳۹۵

8

حقوق اثبات حجر/ مجيد پوراستاد، حميدرضا شاهچراغي، سحر لله‌خاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

 

KMH‎ ۵۱۱‎ /پ‏‎۹‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۵

9

( اموال ومالکیت)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی ( کنگره)

ردیف

گزيده‌اي از حقوق اموال (حقوق مدني‎۲)/ محمدباقر پارساپور.- ويرايش دوم.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ‎۱۳۸۹.

KMH‎ ۶۴۶‎ /پ‏‎۲‎ گ‏‎۴ ۱۳۸۹

1

حقوق اموال و مالکيت: تصرف و وقف/ تاليف مهراب داراب‌پور.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۶۴۶‎ /د‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۱

2

فلسفه حق مالکيت/ رحيم پيلوار.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۱.

K‎ ۷۲۱/۵‎ /پ‏‎۹‎ ف‏‎۸ ۱۳۹۱

3

حقوق اموال/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۶۴۶‎ /ج‏‎۷‎ ح‏‎۶۸ ۱۳۸۸

4

حقوق اموال و مالکيت تصرف و وقف/ تاليف مهراب داراب‌پور.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۶۴۶‎ /د‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۱

5

شرايط فني و ضوابط قانوني انواع حريم در حقوق کاربردي ايران/ تاليف وتدوين عباس بشيري،علي اکبربراتي داراني،مريم پوررحيم.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۸۴۳‎ /ب‏‎۵‎ ش‏‎۴ ۱۳۹۰

6

اموال و حقوق مالی/علیرضا باریکو.-تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، 1394.

1394 8الف K2ب/1030

7

( قواعد عمومی قراردادها)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی ( کنگره)

 

دوره مقدماتي حقوق مدني/ تاليف سيدحسين صفايي.- تهران: ميزان، ۱۳۹۵-۱۳۹۲-‎۱۳۸۷.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‏‎۷‎ د‏‎۹

1

[ايران. قوانين و احکام]

دوره حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها/ ناصر کاتوزيان.- تهران: شرکت سهامي انتشار: بهمن برنا، ۱۳۸۵‎ -.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ د‏‎۹۳

2

تعديل قرارداد/ سعيد بيگدلي.- تهران: ميزان، ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۸۲۷‎ /ب‏‎۹‎ ت‏‎۷ ۱۳۸۸

3

حقوق تعهدات تعهد به وسيله و به نتيجه/ مولف عبدالحميد مرتضوي.- تهران: جنگل، ۱۳۸۹.‎

K‎ ۸۳۰‎ /م‏‎۴‎ ح‏‎۷ ۱۳۸۹

4

شروط محدودکننده و ساقط کننده مسووليت در قراردادها/ محسن ايزانلو ؛با مقدمه ناصر کاتوزيان.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۸۶.‎

k‎ ۸۴۰‎ /الف‏‎2‎ ش‏‎۴۹ ۱۳۸۶

5

شرط عدم مسئوليت (مطالعه تطبيقي)/ محمد نکوئي.- تهران: ميزان، ۱۳۹۰.‎

K‎ ۵۷۹‎ /ن‏‎۷‎ م‏‎۵۷ ۱۳۹۰

6

مسايل تحليلي از حقوق قراردادها در انگلستان/ ترجمه و توضيح حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: نشرميزان،۱۳۸۹. ‎

KD‎ ۱۵۵۴‎ /م‏‎۹‎ ت‏‎۳ ۱۳۸۹

7

انتقال قرارداد، نظريه عمومي- عقود معين/ ابراهيم شعاريان.- تبريز: فروزش، ‎۱۳۸۸.

K‎ ۸۴۰‎ /ش‏‎۷‎ الف‏‎۹ ۱۳۸۸

8

اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايران (مطالعه تطبيقي)/ ابراهيم شعاريان، ابراهيم ترابي.- تبريز: فروزش، ۱۳۸۹.‎

KJE‎ ۱۶۴۰‎ /ش‏‎۷‎ الف‏‎۶ ۱۳۸۹

 

 

9

عقود و تعهدات قراردادي بطور کلي و الزامات بدون قرارداد از قانون مدني فرانسه مواد/ ترجمه محمدعلي نوري.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۳-‎۱۳۹۰.

KJV‎ ۱۶۶۸‎ /ع‏‎۷‎ ن‏‎۹

10

تاثير اراده در حقوق مدني/ اثر محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- [ويراست ‎۲].- تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷.‎

KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‏‎۷‎ ت‏‎۲ ۱۳۸۷

11

حقوق تعهدات قراردادها/ ژان لوک اوبر، فرانسواکولار دوتيول؛ ترجمه و تحقيق مجيد اديب.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۰.

KJV‎ ۱۶۶۸‎ /الف‏‎۸‎ ح‏‎۷

12

حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي و نظام‌هاي حقوقي/ تاليف حميد بهرامي‌احمدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ب‏‎۹‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۰

13

احکام العقد في الفقه الاسلامي و القانون المدني/ احمد محمدعلي داود.- عمان: دار الثقافه، ۱۳۹۰.‎

KD‎ ۱۵۵۴‎ /د‏‎۲‎ الف‏‎۳ ۱۳۹۰

14

مصادر الالتزام في القانون المدني (دراسه م قارنه بالفقه الاسلامي)/ تأليف انور سلطان.- عمان: دار الثقافه، ۱۳۹۱.‎

KMM‎ ۸۰‎ /س‏‎۸‎ م‏‎۶ ۱۳۹۱

15

تجزيه‌پذيري قرارداد (مطالعه‌ي تطبيقي در فقه،حقوق ايران، انگليس و کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا)/ مولف جلال سلطان‌احمدي؛ با ديباچه حسين صفايي.- تهران: جاودانه، ۱۳۹۱.‎

K‎ ۸۴۰‎ /س‏‎۸‎ ت‏‎۳ ۱۳۹۱

16

تاثير عرف در تفسير قرارداد/ مولف جلال سلطان‌احمدي.- تهران: جاودانه، ۱۳۸۹.‎

K‎ ۵۸۸‎ /س‏‎۸۵‎ ت‏‎۲ ۱۳۸۹

17

[ايران. قوانين و احکام]

حقوق مدني (‎۳) در عقود و تعهدات بطور کلي انعقاد و انحلال قراردادها/ پرويز نوين.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ن‏‎۹۵‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۱

18

کاهش خسارت توسط زيان‌ديده؛ با مطالعه تطبيقي در فقه و حقوق ايران، کنوانسيون بيع بين‌المللي ‎۱۹۸۰ و کامن‌لا/ مولف جواد حاضري؛ با ديباچه حسين صفايي.- تهران: جاودانه، ۱۳۹۲.‎

KMH‎ ۸۳۴‎ /ح‏‎۲‎ ک‏‎۲ ۱۳۹۲

19

تئوري حسن نيت در قراردادها : مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و نظام‌هاي حقوقي معاصر/ مولف علي انصاري.- تهران: جنگل، ۱۳۹۱.‎

K‎ ۵۷۹‎ /الف‏‎۸‎ ح‏‎۵ ۱۳۹۱

20

انتقال تعهد در حقوق ايران/ تاليف سعيد توکلي‌کرماني؛ با ديباچه حسنعلي دروديان.- تهران: جاودانه، ۱۳۸۹.‎

K‎ ۸۳۰‎ /ت‏‎۸‎ الف‏‎۸ ۱۳۸۹

21

تحليل اقتصادي حقوق قراردادها/ مولف مهدي انصاري.- تهران: جاودانه، ۱۳۹۰.‎

K‎ ۸۴۰‎ /الف‏‎۸‎ ت‏‎۳ ۱۳۹۰

22

حقوق مدني: نظريه عمومي تعهدات/ ناصر کاتوزيان.- تهران: نشرميزان،۱۳۹۱.

KMH‎ ۸۱۰‎ /ک‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۱

23

حقوق تعهدات/ عبدالمجيد اميري‌قائم‌مقامي.- [تهران]: نشر ميزان، ۱۳۸۵-‎۱۳۷۸.

KMH‎ ۸۱۰‎ /الف‏‎۸‎ ح‏‎۷

24

دوره حقوق مدني: حقوق تعهدات/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۸۹.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‏‎۷‎ د‏‎۹۳ ۱۳۸۹

25

دوره حقوق تعهدات/ مولف عبدالرزاق سنهوري؛ مترجمان محمدحسين دانش‌کيا، مهدي دادمرزي.- قم: دانشگاه قم، ‎۱۳۹۰.

KRM‎ ۸۶۷‎ /س‏‎۹‎ و‏‎۵۰۴۱ ۱۳۹۰

26

تئوري تعهدات: در بوته عمل/ اسماعيل صغيري.- تبريز: انتشارات فروزش، ‎۱۳۸۷.

KMH‎ ۵۰۲/۴‎ /ص‏‎۷‎ ت‏‎۹ ۱۳۸۷

27

حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها/ علي‌عباس حياتي.- تهران: نشرميزان، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‏‎۹‎ ح‏‎۷

28

مباني و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتي در ايران/ حبيب‌الله کياني.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۲۷۵۴‎ /ک‏‎۹‎ م‏‎۲ ۱۳۹۰

29

اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)/ سعيد محسني.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۸۶۷/۳‎ /م‏‎۳‎ الف‏‎۵ ۱۳۹۰

30

اذن و آثار حقوقي آن/ عليرضا فصيحي‌زاده؛ تهيه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي پژوهشکده فقه و حقوق.- حوزه علميه قم: بوستان کتاب، ‎۱۳۸۰.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ف‏‎6‎ الف‏‎4‎ ۱۳۸۰

31

حقوق مدني: ايقاع، نظريه عمومي - ايقاع معين/ ناصر کاتوزيان.- تهران: نشرميزان، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ ح‏‎۷۲ ۱۳۹۰

32

تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد/ مسعودرضا رنجبر.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۱.

K‎ ۸۷۷‎ /ر‏‎۹‎ ت‏‎۷ ۱۳۹۱

33

کليات عقود و قراردادها: حقوق مدني (‎۳)/ حميد بهرامي احمدي.- تهران: ميزان، ‎۱۳۸۶.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ب‏‎۹‎ ک‏‎۸ ۱۳۸۶

34

حالت ضرورت و دفاع مشروع: مطالعه تطبيقي ادله، مباني و شرايط/ مولفان محمدابراهيم شمس‌ناتري، سعيد عبدالله‌يار.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۳۸۵۶‎ /ش‏‎۹‎ ح‏‎۲ ۱۳۹۰

35

حقوق مدني: شرايط اساسي شکل‌گيري قرارداد/ عباس قاسمي‌حامد.- تهران: دراک، ‎۱۳۸۹.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ق‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۸۹

36

اصل رضايي بودن اعمال حقوقي: (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه)/ علي رفيعي‌مقدم؛ با مقدمه عباس کريمي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۰.

K‎ ۸۴۰‎ /ر‏‎۷‎ الف‏‎۶ ۱۳۹۰

37

تعيين زمان انتقال مالکيت مبيع توسط طرفين: (در حقوق ايران و انگليس)/ تاليف سيدحکمت‌اله عسکري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۸۷۴‎ /ع‏‎۵‎ ت‏‎۷ ۱۳۹۰

38

اصول حقوق قرارداد اروپايي/ تاليف بهنام حبيبي‌درگاه.- تهران: مجد، ‎۱۳۸۹.

KJE‎ ۱۶۴۰‎ /ح‏‎۲‎ الف‏‎۶ ۱۳۸۹

39

ماهيت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ايران: با توجه به آراآ دادگاهها و ديوان عالي کشور/ تاليف فريدون نهريني؛ به انضمام مقدم اميرحسين آبادي.- تهران: کتابخانه گنج‌دانش، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۸۲۶‎ /ن‏‎۹‎ م‏‎۲ ۱۳۹۰

40

قائم‌مقامي با پرداخت: مطالعه‌اي جامع در پرداخت دين ديگري/ مولف عباسعلي دارويي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۲.

KMH‎ ۸۱۶‎ /د‏‎۲‎ ق‏‎۲ ۱۳۹۱

41

دکترين عذر عام در قراردادها/ تاليف سيدمحمدحسن مومني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.

K‎ ۸۳۰‎ /م‏‎۹‎ د‏‎۸ ۱۳۹۳

 

 

42

دعاوي ناشي از شرايط عمومي پيمان/ نصرالله قهرماني، شهرزاد شمسا.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.

KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ق‏‎۹‎ د‏‎۷ ۱۳۹۵

43

اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگلستان/ مؤلف روح‌الله آخوندي؛ با مقدمه نجادعلي الماسي، عباس کريمي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۰

K‎ ۵۵۹‎ /آ‏‎۳‎ الف‏‎۵ ۱۳۹۰

44

حقوق قراردادها در اروپا: تشکيل اعتبار محتواي قرارداد، قرارداد و اشخاص ثالث/ مولف هين کوتز؛ ترجمه و تطبيق اصغر محمودي...[و ديگران].- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵.

KJE‎ ۱۶۴۰‎ /ک‏‎۹‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۵

45

حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۹۶.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ش‏‎۹‎ ح‏‎۷۶ ۱۳۹۶

46

نظريه عمومي بطلان قرارداد (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه)/ مولفان سيدمحمدمهدي قبولي‌درافشان، سعيد محسني.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۸۲۶‎ /ق‏‎۲‎ ن‏‎۶ ۱۳۹۱

47

تئوري عدم پيش بيني و تعديل قرارداد: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ تاليف علي مزارعي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.‎

K‎ ۸۶۵‎ /م‏‎۴‎ ت‏‎۹ ۱۳۹۴

48

تنفيذ معامله: ماهيت شرايط آثار/ تاليف محمدجواد صفار، محمد فتاحي.- تهران: جاودانه، ‎۱۳۹۳.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ص‏‎۷‎ ت‏‎۹ ۱۳۹۳

49

حقوق قراردادها/ نويسندگان مهراب داراب‌پور، محمدرضا داراب‌پور.- تهران: جنگل، ۱۳۹۴.‎

KMH‎ ۸۵۸‎ /د‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۴

 

 

50

انتفاء قرارداد: با رويکردي تطبيقي/ تاليف مهدي کيادربندسري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.

K‎ ۸۶۵‎ /ک‏‎۹‎ الف‏‎۸ ۱۳۹۳

51

قانون تعهدات سويس/ مترجم جواد واحدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.‎

KKW‎ ۸۰۴‎ /س‏‎۹‎ ق‏‎۲ ۱۳۹۲

52

دکترين عذر عام در قراردادها/ تاليف سيدمحمدحسن مومني.- تهران: مجد، ۱۳۹۳.‎

K‎ ۸۳۰‎ /م‏‎۹‎ د‏‎۸ ۱۳۹۳

53

قرارداد عدم رقابت/ نويسندگان ابراهيم رهبري و نجمه کاظمي‌آهويي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۵. ‎

HB‎ ۸۰۱‎ /ر‏‎۹‎ ق‏‎۴ ۱۳۹۵

54

تنفيذ معامله: ماهيت شرايط آثار/ تاليف محمدجواد صفار، محمد فتاحي.- تهران: جاودانه، ‎۱۳۹۳.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ص‏‎۷‎ ت‏‎۹ ۱۳۹۳

55

حقوق قراردادها/ نويسندگان مهراب داراب‌پور، محمدرضا داراب‌پور.- تهران: جنگل،۱۳۹۴ ‎

KMH‎ ۸۵۸‎ /د‏‎۲‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۴

56

[سوئيس. قوانين و احکام]

قانون تعهدات سويس: همراه با متن قانون تعهدات سويس به‌زبان اصلي (فرانسه)/ مترجم جواد واحدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.‎

KKw‎ ۸۰۴‎ /س‏‎۹‎ ق‏‎۲ ۱۳۹۲

57

نظريه اقتصاد قراردادها/ مرتضي درخشان.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۵. ‎

K‎ ۸۴۰‎ /د‏‎۴‎ ن‏‎۶ ۱۳۹۵

58

دوره مقدماتي حقوق مدني/ تاليف سيدحسين صفايي.- تهران: ميزان، ۱۳۹۵-۱۳۹۲-۱۳۸۷.‎

KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‏‎۷‎ د‏‎۹

59

نظريه عمومي بطلان قرارداد (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه)/ مولفان سيدمحمدمهدي قبولي‌درافشان، سعيد محسني.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۸۲۶‎ /ق‏‎۲‎ ن‏‎۶ ۱۳۹۱

 

60

قائم‌مقامي با پرداخت: مطالعه‌اي جامع در پرداخت دين ديگري/ مولف عباسعلي دا


رويي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۲.

KMH‎ ۸۱۶‎ /د‏‎۲‎ ق‏‎۲ ۱۳۹۱

61

مسئوليت قراردادي:( ماهيت و مباني)/ تاليف اميرمهدي قربان‌پور؛ با مقدمه سيدمصطفي محقق‌داماد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۱.

K‎ ۵۷۹‎ /ق‏‎۴‎ م‏‎۵ ۱۳۹۱

62

تعدیل قرارداد توسط قاضی:با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای اروپایی-کنوانسیون های بین المللی و حقوق کشورها/علی اکبرحیدری فرد؛با مقدمه احمدسیاوش پور.-تهران: خرسندی،1396.

k1396 7ت9ح/865

63

شرح تفصیلی پیمان/ابراهیم اسماعیلی هریسی.-تهران:دادگستر،1396.

1396 4ش5الف/ KMH983

64

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری:(مقایسه تطبیقی شرایط عمومی پیمان و نمونه قراردادهای فیدیک)/نویسنده سعیده علیزاده؛با دیباچه حبیب اله رحیمی.-تهران:خرسندی.

HD1396 6ت8ع/3861

65

طلب مشترک/رسول ملکوتی.-تهران:مجد،1396.

K1396 8ط 7م/830

66

اصول قراردادها در حقوق فرانسه/تالیف سیمون وایت تیکر؛ترجمه حسن ره پیک.- تهران: خرسندی،1395.

K1395 6الف 9و/848

67

تعهد تخییری/ خدیجه مظفری؛ با دیباچه عباس کریمی.-تهران:مجد،1394.

K1394 7ت 6م/ 830

68

(عقود معین)

عنوان  پدیدآورنده وضعیت نشر

رده بندی (کنگره)

ردیف

حيله‌هاي شرعي (بخش عقود)/ مولف علي اکبر ايزدي فرد.- بابلسر: دانشگاه مازندران، ‎۱۳۸۰.

KMH‎ ۵۰۰‎ /الف‏‎۹‎ ح‏‎۹ ۱۳۸۰

1

[ايران . قوانين و احکام]

دوره مقدماتي حقوق مدني: درسهايي از عقود معين براي دانشجويان دوره کارشناسي/ ناصر کاتوزيان.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ د‏‎۹۲ ۱۳۸۸

2

[ايران. قوانين و احکام]

ضمان عقدي در حقوق مدني/ تاليف محمدجعفر لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۸۶.

KMH‎ ۹۰۰‎ /ج‏‎۷‎ ض‏‎۸ ۱۳۸۶

3

دوره عقود معين: حقوق مدني/ ناصر کاتوزيان.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۵-‎۱۳۸۷.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ د‏‎۹۴

4

حقوق مدني : قراردادهاي ويژه/ سيد محمود کاشاني.- تهران: ميزان، ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۸۵۸‎ /ک‏‎۲۵‎ ح‏‎۷ ۱۳۸۸

5

بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر مصوب ‎۱۳۷۶/ تاليف بهمن کشاورز.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۱.

KMH‎ ۸۸۰‎ /ک‏‎۵‎ ب‏‎۴ ۱۳۹۱

6

تفسيري بر حقوق بيع بين‌المللي: کنوانسيون ‎۱۹۸۰ وين/ نوشته چزاره‌ماسيمو بيانکا، مايکل‌جواکيم بونل؛ با همکاري جمعي از دانشمندان حقوق دانشگاههاي معتبر جهان ؛ ترجمه مهراب داراب‌پور.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۹۱.

R K‎ ۱۰۳۰‎ /ب‏‎۹‎ ت‏‎۷ ۱۳۹۱

7

حقوق مدني: عقد حواله/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‏‎۷‎ ع‏‎۷ ۱۳۹۰

8

حقوق مدني: عقد کفالت/ تاليف محمدجعفر جعفري لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۹۰.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‏‎۷‎ ح‏‎۷۲ ۱۳۹۰

9

 

 

10

ماهيت قرارداد استصناع در حقوق ايران/ سعيد منصوري آراني.- تهران: ميزان، ‎۱۳۸۹.

KMH‎ ۸۵۸/۵‎ /م‏‎۸‎ الف‏‎۵ ۱۳۸۹

11

دوره مقدماتي حقوق مدني: شفعه - وصيت - ارث/ ناصر کاتوزيان.- تهران: ميزان، ۱۳۹۵ - ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ ش‏‎۶

 

12

مضاربه/ اثر محمدجعفر جعفري لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۸۴.

BP‎ ۱۹۱/۳‎ /ج‏‎۷‎ م‏‎۶ ۱۳۸۴

13

دوره عقود معين: حقوق مدني/ ناصر کاتوزيان.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۵-‎۱۳۸۷.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ک‏‎۲‎ د‏‎۹۴

14

حقوق مدني: رهن و صلح/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: گنج دانش، ‎۱۳۸۸.

KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‏‎۷‎ ح‏‎۷ ۱۳۸۸

15

(ارث)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی(کنگره)

ردیف

ارث/ تاليف مهدي شهيدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۱-‎۱۳۸۷.

KMH‎ ۷۷۰‎ /ش‏‎۹‎ الف‏‎۴

1

ارث/ ناصر کاتوزيان.- تهران: نشرميزان، ‎۱۳۸۹.

KMH‎ ۷۷۰‎ /ک‏‎۲‎ الف‏‎۴ ۱۳۸۹

2

دوره حقوق مدني: ارث/ تاليف محمدجعفر جعفري‌لنگرودي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ‎۱۳۹۲.

KMH‎ ۷۷۰‎ /ج‏‎۷‎ د‏‎۹ ۱۳۹۲

3

( حقوق کار)

عنوان پدیدآورنده- وضعیت نشر

رده بندی( کنگره)

ردیف

حقوق کار/ عزت‌الله عراقي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۹۵.

KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ع‏‎۴‎ ح‏‎۷ ۱۳۹۵

 

 

بازدید امروز: 18