خانه :: اساتید :: اخبار
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه (25-6-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه رم 3 ایتالیا
امضای توافق نامه با دانشگاه رم 3 ایتالیا (21-6-1396) ادامه خبر
دوره پژوهشی توسط گروه زیست شناسی
برگزاری دوره پژوهشی Current methods on Scorpion systematic and new methods on animal biosystematics (30-5-1396) ادامه خبر
دوره پژوهشی توسط گروه زیست شناسی
برگزاری دوره پژوهشی Current methods on Scorpion systematic and new methods on animal biosystematics 

 

گزارش دوره و کارگاه آموزشی و پژوهشی بین المللی

 فنون کنونی سیستماتیک عقرب ها وفنون جدید در بیوسیستماتیک جانوری

تحت عنوان:

Current methods on scorpion systematics and new methods on animal biosystematics

درتاریخ 6-10 شهریورماه 1396به دعوت گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان با همکاری گروه همکاریهای علمی بین المللی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درآزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری گروه زیست شناسی، کارگاه و دوره آموزشی بین المللی برای دانشجویان کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری برگزارگردید. دراین دوره پژوهشی،آقای پروفسورارسن آیدین یاغمور(Proe.Dr.Ersen Aydın Yağm) استاد دانشگاه جلال بایر(Celal Bayar) کشورترکیه وآقای دکترمحمد مرادی استادگروه زیست شناسی دانشگاه زنجان بطورمشترک، مطالبی دررابطه با،استفاده از متد های جدید در بیوسیستماتیک جانوری، بویژه درمورد راسته عقرب ها وعنکبوتیان ارائه دادند. جهت آشنائی دانشجویان کارشناسی ارشدبیوسیستماتیک جانوری باصیدنمونه های شب فعال بخصوص عقرب ها بعضی عنکبوتیان که درشب های تاریک بدلیل داشتن ماده فلئورسنس با چراغ های مخصوص UV،قابل رویت هستند باهماهنگی اداره حراست دانشگاه، درطی این دوره یک شب درمحوطه دانشگاه دانشجویان توسط مدرسین این دوره با صید نمونه های عقرب وعنکبوتیان آشناشده وتعدادی عقرب بطورزنده صید شدند. نمونه های صیدشده همراه با نمونه هائی که توسط دانشجویان بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی که جهت انجام پایان نامه شان، از نقاط مختلف ایران جمع آوری کرده بودند بااستفاده ازکلیدهای شناسائی معتبر، آن ها را درحدخانواده(Family)،جنس (Genus)، گونه (Species) و زیرگونه (Sub species) شناسائی نموده وبااستفاده ازکلادوگرام ،درخت فیلوژنتیکی برای گونه های شناسائی شده فراهم گردید.درپایان این دوره ازاستاد مدعوبه دلیل زحماتشان تقدیر وتشکرگردید.

 


ارسال شده در مورخه: 30-5-1396