خانه :: اساتید :: اخبار
تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه زنجان
تقدیر وزیر علوم،تحقیقات و فناوری ازدانشگاه زنجان به عنوان یکی ازدانشگاههای برترکشور درمدیریت سبزو توسعه پایدار (2-4-1398) ادامه خبر
کارگاه آموزشی- پژوهشی بین المللی
کارگاه تکنیک های کاریولوژیک در سیستماتیک جانوری با حضور اساتید بین المللی (2-4-1398) ادامه خبر
دانشگاه زنجان در کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس
حضور رییس دانشگاه زنجان در نشست کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس (1-4-1398) ادامه خبر