خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو ) گسترش یافتگسترش همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان در زمینه نظام دانش و نوآوری کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و موضوعات زیست محیطی با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) و عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی

 

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، پیرو بازدید دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان از سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در کشور ایتالیا در ماه ژوئن 2019، بر همکاریهای علمی بین المللی این دانشگاه با بخش های مرتبط با ترویج کشاورزی، نظام های دانش و نواوری کشاورزی، کشاورزی خانوادگی، مدیریت آب و خاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی آن سازمان تاکید گردید. وی دیداری نیز با دکتر محمد حسین عمادی، سفیر و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان داشت که طی آن چگونگی همکاری ها در آینده بررسی و مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین دانشگاه زنجان به عنوان یکی از موسسات علمی مهم کشور در بخش کشاورزی، روستایی و منابع طبیعی، به عضویت مجمع دانش کشاورزی خانوادگی (Family Farming Knowledge Platform) مطرح گردید.

با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در امنیت غذایی، میراث های معنوی کشاورزی بشر، و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، همچنین به منظور تقویت نظام های کشاورزی خانوادگی در دنیا، سازمان ملل دهه ی 2029-2019 را به عنوان دهه کشاورزی خانوادگی نام نهاده است. در این زمینه مجمع دانش کشاورزی خانوادگی به منظورجمع آوری و تبادل نظر اطلاعات در مورد کشاورزی خانوادگی، از جمله قوانین و مقررات، سیاست ها، برنامه ها، تجارب موفق، آمارها، پژوهش ها، مقالات و دیگر مطالب منتشر شده در سراسر دنیا ایجاد شده است.

http://www.fao.org/family-farming/network/detail/en/c/177589

http://www.fao.org/family-farming/background/en/

http://www.fao.org/family-farming/decade/en

دانشگاه زنجان نیز از سال جاری به عنوان کانون آرمان توسعه پایدار 15 از سوی بخش آکادمیک سازمان ملل انتخاب گردیده است.


ارسال شده در مورخه: 22-04-1398