خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 17-8-1394
جزییات شبکه

شماره

نام ساختمان

تعداد رک

تعداد پچ پنل

تعداد سویچ

متراژ کابل

نوع اتصال

1

ساختمان مهندسی

2

7*24

6

10080 متر

فیبر نوری

2

ساختمان مکانیک

2

؟

2

5760 متر

فیبر نوری

3

ساختمان عمران

3

6*24

5

8640 متر

فیبر نوری

4

ساختمان علوم انسانی جدید

1

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

5

ساختمان فیزیک

2

8*24

6

11520 متر

فیبر نوری

6

ساختمان شیمی

2

5*24

2

7200 متر

فیبر نوری

7

ساختمان ریاضی

1

3*24

2

4320 متر

فیبر نوری

8

ساختمان زمین شتاسی

1

7*24

3

10080 متر

فیبر نوری

9

ساختمان IT

1

4*24

2

5760 متر

فیبر نوری

10

ساختمان مرکز رشد

1

3*24

1

4320 متر

فیبر نوری

11

ساختمان کتابخانه مرکزی

 

 

 

 

فیبر نوری

12

ساختمان کوی اساتید

2

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

13

ساختمان خوابگاه 6

1

-

1

50 متر

فیبر نوری

14

ساختمان خوابگاه 1و2

2

-

1

1000 متر

فیبر نوری

15

ساختمان خوابگاه 3

1

-

1

800 متر

فیبر نوری

16

ساختمان خوابگاه برادران

1

-

1

800 متر

فیبر نوری

17

ساختمان مرکزی

2

18*24

5

25920 متر

فیبر نوری

18

ساختمان کشاورزی

5

21*24

10

30240 متر

فیبر نوری

19

ساختمان علوم انسانی قدیم

2

4*24

4

5760 متر

فیبر نوری

20

ساختمان امور دانشجویی

1

5*24

3

7200 متر

فیبر نوری

21

ساختمان پژوهشکده

1

4*24

2

5760 متر

فیبر نوری

22

ساختمان مزرعه

1

2*24

1

2880 متر

وایرلس

23

ساختمان تربیت بدنی

1

-

1

960 متر

وایرلس

24

ساختمان انبار دانشجویان

-

-

1

120 متر

وایرلس

25

ساختمان انبار کل

-

-

1

240 متر

LRE

26

ساختمان نگهبانی

-

-

1

20 متر

LRE

27

ساختمان مزرعه آموزشی

-

-

1

360 متر

وایرلس

 

بازدید امروز: 3