خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 23-9-1395
نمایندگان بروز رسانی وب سایت واحدها و راهنمای تلفن دانشگاه

تمایندگان بروز رسانی وب سایت واحدها و راهنمای تلفن

واحد سازمانی

نام نماینده

تلفن

روابط عمومی خانم اشتری
2442
معاونت اداری-مالی آقای باقري
2718
معاونت آموزشی آقای سلیمانی
2740
معاونت دانشجوئی آقای خلیلی پور
4080
معاونت پژوهشی خانم نصر
2641
معاونت نظارت راهبردی آقای سلمان حیدری
2249
معاونت فرهنگی محسن داوودی 2844
دانشکده مهندسی خانم شکرائي
2769
دانشکده علوم آقاي مظفري
2541
دانشکده کشاورزی آقای مرادی
2738
دانشکده علوم انسانی آقای رضائی
خانم قزلباش
4123
4125
پردیس آقای حسن سلیمانی
2740
پژوهشکده آقای روحی فر
4254
امور رفاهی آقای محمود جعفری
2457
شورای کارکنان آقای نادر اشتری
2672
بسیج کارکنان آقای قربان عباسی
2238
دفتر نهاد خانم وفا
2856
دفتر حقوقی آقای مشهود قاسمی
2639
کتابخانه مرکزی آقای سید علی النقی نبوی
2630
شاهد خانم خدایی
2232
تربیت بدنی آقای مهران محمدی
2779
مرکز رشد خانم نجفلو
2750
رصدخانه دانشگاه آقای محمود حسنی
4184
روابط بین الملل خانم مزین
2593
طرحهای عمرانی آقای رحمانی
2607
حراست خانم رسولی
2419
انجمن حامیان آقای عباس سلامت
2403
موزه خانم سلطانی
4243
مرکز انفورماتیک خانم شکوری نیا
2392

بازدید امروز: 2