خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-12-1397
رشته های مورد نیاز

گروه آموزشی  تعداد افراد مورد نیاز
زبان انگلیسی  1نفر طرح سربازی یا پیمانی
زمین شناسی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
کامپیوتر 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
حقوق 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
برق 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
معدن 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
مکانیک 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
مواد 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
اقتصاد 1نفر طرح سربازی یا پیمانی

-

بازدید امروز: 2