خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-12-1397
رشته های مورد نیاز

گروه آموزشی  تعداد افراد مورد نیاز
مدیریت 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
نقاشی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
ریاضی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
جغرافیا 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
آمار 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
تربیت بدنی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی

بازدید امروز: 2