خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمای تلفن کتابخانه مرکزی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
رئیس کتابخانه
یعقوبی - دکتر جعفر       
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
دبیرخانه
سراجی وطن - منیر       
2323
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
تسویه حساب پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2361
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
مرجع
براتی - موسی       
2391
امانت
عزیزی - جنت       
2279
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید       
2279