خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27761   بروزرسانی: 20-11-1397

Majid Meghdadi

Majid Meghdadi
A New and Easy Approach to Graph Coloring with Minimum Colors
ارائه یک روش ساده جدید جهت رنگ آمیزی گراف با حداقل رنگ ها
چکيده


ارائه یک روش ساده جدید جهت رنگ آمیزی گراف با حداقل رنگ ها A New and Easy Approach to Graph Coloring with Minimum Colors