خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17796   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

قاسم نیان آقاعلی  ،  گائینی عباسعلی ، رحمانی احمد
بررسی تغییرات وزن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی نوجوانان نسبتا چاق در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی
Changes of body weight, insulin resistance, maximal oxygen uptake and Some of physiological factors in partly obese adolescents in response to endurance training
چکيده


مقدمه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی بر تغییرات وزن بدن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی در نوجوانان نسبتا چاق می باشد. مواد و روش‌ها: به همین منظور 36 نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن از بین افراد واجد شرایط به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی به طور تصادفی به دو گروه تجربی(18 نفر) و شاهد (18 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته، 4 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 40 دقیقه به فعالیت تناوبی استقامتی فزاینده طناب زنی پرداختند. وزن ، حداکثر اکسیژن مصرفی و نمونه های خونی قبل و پس از 8 هفته تمرین، جهت ارزیابی مقادیر پروفایل های چربی و مقاومت انسولین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تی تست مستقل و تی تست وابسته استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده، ضمن افزایش معنی دار حداکثر اکسیژن مصرفی، موجب کاهش مقاومت انسولین، درصد چربی بدن، وزن، نمایه توده بدن، دور کمر و تری گلیسرید پلاسما شد (P<0.05). نتیجه‌گیری: 8 هفته فعالیت استقامتی تناوبی بر تری گلیسرید پلاسما ، درصد چربی بدن، نمایه توده بدن، چاقی مرکزی، مقاومت انسولین و  Vo2maxنوجوانان دارای اضافه وزن و چاق تأثیر مثبت داشت و بر برخی دیگر بی تأثیر بود .