خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17235   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

آقاعلی قاسم نیان
اثر مصرف کوتاه مدت یک نوشيدني انرژي¬زا بر عملكرد جسمي، ذهني و شاخص¬¬هاي قلبي دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه تهران
Effects of Acute Consumption of a Energy Drink on Physical  and Mental Performance and Cardiac index of Male Athlete Tehran University Students
چکيده


مقدمه و هدف: امروزه استفاده از نوشيدني¬هاي انرژي زا افزايش يافته است  و  ورزشكاران بر اين باورند که نوشيدني¬هاي انرژي زا به خاطر ترکيبات ارگوژنيک موجود در آنها مي توانند عملکرد جسمی و ذهنی آنها را افزايش دهند . از اين رو هدف اين مطالعه تعيين اثرات مصرف حاد یک نوشيدني انرژی زا بر متغيرهاي جسمانی، ذهني و شاخص¬هاي قلبي در ورزشکاران پسر دانشگاه تهران می¬باشد . مواد وروش ها: از میان افراد داوطلب تعداد 20 دانشجوی پسر ورزشکار، به طور تصادفی منظم انتخاب شدند  و به طور تصادفی منظم در دو گروه قرار گرفتند. تحقيق از نوع دو سو کور بود و آزمودنی¬ها 40 دقيقه قبل و پس از مصرف نوشيدني ورزشي(گروه تجربي) يا دارونما (گروه كنترل)، مورد آزمايش قرار گرفتند . از آزمون تی تست مستقل جهت تجزيه و تحليل تغییرات قدرت ،حافظه کوتاه مدت و ضربان قلب استراحتي و فشار خون استفاده شد . يافته‌ها: در گروه تجربي در مقايسه با كنترل تفاوت¬ معني‌داري در در ضربان قلب استراحتي ، فشارخون سيستول استراحتي ، قدرت دست و حافظه کوتاه مدت ديده نشد(P>0/05) ، ولي فشار دياستول استراحتي به طور معني¬داري افزایش یافته بود(P<0/05). نتیجه گیری: در کل، ترکیبات ارگوژنيكي موجود در نوشیدنی انرژی زای مورد نظر تاثیر معنی¬داری در ضربان قلب استراحتي ، فشارخون سيستول استراحتي ، قدرت دست و حافظه کوتاه مدت نداشت.