خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

محمدتقي احمدي ، جواد مرادلو، شهرام وهداني
تحليل ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با مدلهاي الاستوپلاستيک بتن
Nonlinear dynamic analysis of  arch concrete dam using elasto-plastic model
چکيده


در این مقاله تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهاي بتنی قوسی با استفاده از مدل پلاستیکبتن ارائه شده است.مدلهاي مختلف پلاستیک بتن از نظر تئوري و تطابق با نتایج آزماشگاهی بتن بررسی شده و در نهایت مدل ویلیام-وارانکه به عنوان مدل منتخب براي تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهاي بتنی ارائه شده است. این مدل توانایی مدلسازي شکست کششی و فشاري سازه هاي بتنی را دارا می باشند.الگوریتم مناسب براي محاسبه تنشها و امکان غیر همبسته کردن مدلهاي پلاستیک به کار رفته از دیگر ویژگیهاي مدل پیشنهادي است. بر اساسمدلهاي فوق برنامه المان محدود سه یعدي غیرخطی نگاشته شده که توانایی تحلیلهاي دینامیکی غیرخطی با احتساب اندرکنش کامل دینامیکی سد و مخزن را داراست.پس از تایید برنامه با مثالهاي عددي معتبر موجود، تحلیل دینامیکی غیرخطی سد ماروپوینت تحت بارگذاري زلزله تفت با مدل منتخب با احتساب اندرکنش کامل دینامیکی سد و مخزن ارائه شده است. نتایج تحلیلها نشان می دهد که مدل منتخب ارائه شده توانایی مدلسازي مناسب رفتار غیرخطی سدهاي بتنی با احتساب اندرکنش آب و سازه را داراست. براي مدلسازي سدهاي بتنی با مدلهاي پلاستیسیته توصیه می شود از مدلهاي رفتاري خاصبتن همچون ویلیام وارانکه استفاده گردد